Návrh petitu předsedy ústavního soudu k odvoláním a podkladům k odvolání na rozhodnutí ústavního soudu ze dne 14.92018 č. j. SPR. ÚS 696 /18 -6 INF a 21.9.2018 č.j. SPR ÚS 258/18Já, Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky vracím tímto Univerzitě Palackého v Olomouci cenu Františka Palackého ze dne 8.6.2016.

Finanční prostředky za tuto cenu věnuji na soudní poplatky a advokátní zastoupení asociace Cannabis is The Cure,z.s. v řízení u Nejvyššího soudu ČR při šetření omezování svéprávnosti nejvyššího prokurátora JUDr. Pavla Zemana čj. 24 Cdo 3046/2018, kde po podání dovolání advokátem dne 9.4.2018 o tomto soudním poplatku byla dne 26.9.2018 asociace Cannabis is The Cure,z.s. zpravena, když obdržela pokyn od Městského soudu v Brně ze dne 11.září 2018 zřejmě synchronního rozhodnutí dne 11.září 2018 sp.zn. IV. ÚS 2771/18 k neodškodnění Mgr. Dušana Dvořáka za pokusy kartelu a justice omezovat po rozhodnutí 13.4.2012 sp. zn. II. US 664/12 a jeho svéprávnost a právní integrity oprávněně tvrdit, že konopí není prekurzor, že od roku 2004 došlo opakovaně ke změně technických předpisů výroby konopí jako léku a spor patří Soudnímu dvoru k projednání porušení práva Společenství před novelou č. 50/2013 Sb., tak po novele, což je doloženo pod sp. IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, II. 3196/15, III. US 396/16, III.ÚS 3354/16 a zejména sp.zn. IV. ÚS 2771/18, kdy soudy odmítají odškodnit Mgr. Dušana Dvořáka za účelové nedůvodné návrhy justice a zahajovací řízení o omezování svéprávnosti Mgr. Dušana Dvořáka bez doložené lékařského doporučení a zprávy a snahy zavřít Mgr. Dušana Dvořáka do ústavu pro ochrannou léčbu,protože tvrdí od sv. Bastily dne 14.7.2010 č.j. 2 T 104/2010 v Prostějově, že nejde o trestný čin nedovolené výroby konopných drog, protože MZ ČR povolení nevydává a jde o neoznámený předpis a věc patří Soudnímu dvoru.

Já, Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky dále z ceny Františka Palackého uhradím soudní poplatky kasačních stížností č.j. 7 As 188/2018, 5 As 257/2018, 1 As 204/2018 a 1 As 203/2018, pokud nebudou soudní poplatky prominuty, stejně tak poplatky za všechna marná dovolání prekurzorové justici na nejvyšším soudu, na čemž se z karlovarské ceny za nejlepší judikát se mnou na platbách bude spolupodílet rodina Šámalova.

Já, Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky podávám tímto Nejvyššímu správnímu soudu soudu České republiky k prošetření kárný podnět na sebe sama, generálního sekretáře a soudce označených senátů ústavního soudu z důvodu porušení základních principů ústavnosti a správního práva v oblasti justičního kartelu s trestní správní exekutivou a správní a veřejnoprávní cenzurou k neodůvodněným rozhodnutím ve věci výzkumu a léčby konopím.

Sděluji a vyzývám k očitě justice další odpovědné. Ignorovali jsme vědomě porušování čl. 2 a 3 Úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství nejen u členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. Toto jednání musí skončit a jsem připraven se v kárném řízení hájit."Otázka kárného senátu předsedovi ústavního soudu a veřejnoprávních médií na Světový den pro duševní zdraví 10.10.2018 a nejvyššímu prokurátorovi na vědomí ke sto dnům hájení od 14.7.2018:

 1. Od semináře v dubnu před čtyřmi lety na nejvyšším soudu jste se od Mgr. Dušana Dvořáka dozvěděl, že trestní spor výroby konopí jako léku patří Soudnímu dvoru a současně jste dosud nikdy žádný kárný podnět na soudce ústavního soudu a sebe sama nepodal, i když jste věděl, že soudci nepředali spor Soudnímu dvoru a vědomě trýznili nevinné.
 2. Jak rozumíte rozhodnutí ústavního soudu k replice nejvyššího soudu dne 13.4.2012?
 3. Citujme sp. zn. II. US 664/12 : „…….(Nejvyšší soud) objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát.“
 4. V roce 2012 současně Česká republika změnila legislativu o právní argumentaci Mgr. Dvořáka, kterou mu však ústavní soud dne 13.4.2012 sp.zn. II. US 664/12 nepřiznal.
 5. Konkrétně byla v roce 2012 zcela absolutně změněna definice konopí pro trestní právo (původně do 0,3% THC v celé rostlině konopí včetně kořene) a ignorována důvodová zpráva vlády k vyhlášce č. 455/2009 Sb. (definice učiněna z důvodu právní jistoty občanů), a to novelou č. 3/2012 Sb., dále byla u Komise notifikována novela zákona o návykových látkách č. 273/2013 Sb. vedená v databázi TRIS pod č. 2012/329/CZ potvrzující explicitně nezbytnost notifikace a současně byl bez notifikace novely č. 50/2013 Sb. změněn obsah THC v konopí určenému k pokusnickému zacházení bez povolení (§ 5, odst 5 zákona o návykových látkách ve znění do 1.4.2013).
 6. Jak víte, po rozhodnutí Ústavního soudu dne 13.4.2012 sp.zn. II. US 664/12 byly na základě posudku znalce ze dne 30.6.2012 Okresním státním zastupitelství v Prostějově zastaveny všechna další trestní stíhání Mgr. Dušan Dvořáka za nedovolenou výrobu konopných drog (v roce 2010, 2011 a následně také roku 2012) a obžaloba v Praze u Obvodního soudu pro Prahu 1.
 7. Na návrh justice dne 4.9.2012 bylo s Mgr. Dušanem Dvořákem - přes zcela ignorované protesty advokáta, opatrovníka, znalců, lékařů, emeritního rektora olomoucké univerzity, kolegů a především přes protesty rodiny – zahájeno nedůvodné řízení o omezení svéprávnosti Mgr. Dušana Dvořáka.
 8. Když znalec omezení svéprávnosti dne 30.7.2013 označil za nedůvodné, bylo s Mgr. Dvořákem dne 4.8.2013 zahájeno řízení o ustanovení ambulantní a od 28.3.2014 ústavní ochranné léčby.
 9. Na základě posudku znaleckého ústavu PN Bohnice ze dne 12.12.2016 vylučujícího nesvéprávnost a nepříčetnost Mgr. Dušana Dvořáka v letech 2008 – 2016 byla dne 22.2.2017 nedůvodná ochranná ambulantní léčba zrušena s tvrzením, že ochranná léčba splnila svůj účel.
 10. Tímto výše uvedeným je zcela vyloučeno tvrzení z opravného usnesení ústavního soudu dne 25.10.2017 sp.zn. III.ÚS 3354/16, že předpis nedovolené výroby konopných drog je nevymahatelný až po novele č. 50/2013 Sb. pro absenci změny obsahu účinné látky THC v konopí při novelách předpisů výroby konopí jako léku, nikoliv tedy pouze po dni 1.4.2013.
 11. 25.10.2017 sp.zn. III.ÚS 3354/16 soudci znajíc posudek PN Bohnice ze dne 12.12.2015 už nemohli hovořit nadále o konopí jako prekurzoru a uvedli, citace bodu 34: "[o] technický předpis […] v případě zákona o návykových látkách de iure jde. Jak vyplývá z judikatury Soudního dvora […], notifikační povinnost dle směrnice […] se uplatňuje i v trestním řízení […] a stanovení požadavků na určitý obsah látky nepochybně jako technickou specifikaci dle čl. 1 bodu 2. směrnice Evropského […] kvalifikovat lze."
 12. Soudem je míněna tzv. notifikační směrnice24 ve smyslu judikatury Soudního dvora .
 13. Dodejme s apoštoly, že Nejvyšší soud dne 23.7.2006 sp.zn. 3 Tdo 687/2006 a Ústavní soud sp.zn. II. ÚS 254/08 dne 18. 11. 2008 uvedly, že konopí není prekurzor, neboť uvedly tuto právní větu vedoucí k zavedení trestnosti pěstování konopí od 1.1.2010 zákonem č. 40/2009 Sb.: „protože konopí je již samo o sobě omamnou a psychotropní látkou, není pěstování konopí samo o sobě výrobou drog.“

Dne 28.9.2018 podání podávají oprávněné osoby Mgr. Dušan Dvořák a Mgr. Ivan Chalaš