Návrh petitu předsedy ústavního soudu k odvoláním a podkladům k odvolání na rozhodnutí ústavního soudu ze dne 14.92018 č. j. SPR. ÚS 696 /18 -6 INF a 21.9.2018 č.j. SPR ÚS 258/18Já, Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky vracím tímto Univerzitě Palackého v Olomouci cenu Františka Palackého ze dne 8.6.2016.

Finanční prostředky za tuto cenu věnuji na soudní poplatky a advokátní zastoupení asociace Cannabis is The Cure,z.s. v řízení u Nejvyššího soudu ČR při šetření omezování svéprávnosti nejvyššího prokurátora JUDr. Pavla Zemana čj. 24 Cdo 3046/2018, kde po podání dovolání advokátem dne 9.4.2018 o tomto soudním poplatku byla dne 26.9.2018 asociace Cannabis is The Cure,z.s. zpravena, když obdržela pokyn od Městského soudu v Brně ze dne 11.září 2018 zřejmě synchronního rozhodnutí dne 11.září 2018 sp.zn. IV. ÚS 2771/18 k neodškodnění Mgr. Dušana Dvořáka za pokusy kartelu a justice omezovat po rozhodnutí 13.4.2012 sp. zn. II. US 664/12 a jeho svéprávnost a právní integrity oprávněně tvrdit, že konopí není prekurzor, že od roku 2004 došlo opakovaně ke změně technických předpisů výroby konopí jako léku a spor patří Soudnímu dvoru k projednání porušení práva Společenství před novelou č. 50/2013 Sb., tak po novele, což je doloženo pod sp. IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, II. 3196/15, III. US 396/16, III.ÚS 3354/16 a zejména sp.zn. IV. ÚS 2771/18, kdy soudy odmítají odškodnit Mgr. Dušana Dvořáka za účelové nedůvodné návrhy justice a zahajovací řízení o omezování svéprávnosti Mgr. Dušana Dvořáka bez doložené lékařského doporučení a zprávy a snahy zavřít Mgr. Dušana Dvořáka do ústavu pro ochrannou léčbu,protože tvrdí od sv. Bastily dne 14.7.2010 č.j. 2 T 104/2010 v Prostějově, že nejde o trestný čin nedovolené výroby konopných drog, protože MZ ČR povolení nevydává a jde o neoznámený předpis a věc patří Soudnímu dvoru.

Já, Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky dále z ceny Františka Palackého uhradím soudní poplatky kasačních stížností č.j. 7 As 188/2018, 5 As 257/2018, 1 As 204/2018 a 1 As 203/2018, pokud nebudou soudní poplatky prominuty, stejně tak poplatky za všechna marná dovolání prekurzorové justici na nejvyšším soudu, na čemž se z karlovarské ceny za nejlepší judikát se mnou na platbách bude spolupodílet rodina Šámalova.

Já, Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky podávám tímto Nejvyššímu správnímu soudu soudu České republiky k prošetření kárný podnět na sebe sama, generálního sekretáře a soudce označených senátů ústavního soudu z důvodu porušení základních principů ústavnosti a správního práva v oblasti justičního kartelu s trestní správní exekutivou a správní a veřejnoprávní cenzurou k neodůvodněným rozhodnutím ve věci výzkumu a léčby konopím.

Sděluji a vyzývám k očitě justice další odpovědné. Ignorovali jsme vědomě porušování čl. 2 a 3 Úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství nejen u členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. Toto jednání musí skončit a jsem připraven se v kárném řízení hájit."Otázka kárného senátu předsedovi ústavního soudu a veřejnoprávních médií na Světový den pro duševní zdraví 10.10.2018 a nejvyššímu prokurátorovi na vědomí ke sto dnům hájení od 14.7.2018:

 1. Od semináře v dubnu před čtyřmi lety na nejvyšším soudu jste se od Mgr. Dušana Dvořáka dozvěděl, že trestní spor výroby konopí jako léku patří Soudnímu dvoru a současně jste dosud nikdy žádný kárný podnět na soudce ústavního soudu a sebe sama nepodal, i když jste věděl, že soudci nepředali spor Soudnímu dvoru a vědomě trýznili nevinné.
 2. Jak rozumíte rozhodnutí ústavního soudu k replice nejvyššího soudu dne 13.4.2012?
 3. Citujme sp. zn. II. US 664/12 : „…….(Nejvyšší soud) objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát.“
 4. V roce 2012 současně Česká republika změnila legislativu o právní argumentaci Mgr. Dvořáka, kterou mu však ústavní soud dne 13.4.2012 sp.zn. II. US 664/12 nepřiznal.
 5. Konkrétně byla v roce 2012 zcela absolutně změněna definice konopí pro trestní právo (původně do 0,3% THC v celé rostlině konopí včetně kořene) a ignorována důvodová zpráva vlády k vyhlášce č. 455/2009 Sb. (definice učiněna z důvodu právní jistoty občanů), a to novelou č. 3/2012 Sb., dále byla u Komise notifikována novela zákona o návykových látkách č. 273/2013 Sb. vedená v databázi TRIS pod č. 2012/329/CZ potvrzující explicitně nezbytnost notifikace a současně byl bez notifikace novely č. 50/2013 Sb. změněn obsah THC v konopí určenému k pokusnickému zacházení bez povolení (§ 5, odst 5 zákona o návykových látkách ve znění do 1.4.2013).
 6. Jak víte, po rozhodnutí Ústavního soudu dne 13.4.2012 sp.zn. II. US 664/12 byly na základě posudku znalce ze dne 30.6.2012 Okresním státním zastupitelství v Prostějově zastaveny všechna další trestní stíhání Mgr. Dušan Dvořáka za nedovolenou výrobu konopných drog (v roce 2010, 2011 a následně také roku 2012) a obžaloba v Praze u Obvodního soudu pro Prahu 1.
 7. Na návrh justice dne 4.9.2012 bylo s Mgr. Dušanem Dvořákem - přes zcela ignorované protesty advokáta, opatrovníka, znalců, lékařů, emeritního rektora olomoucké univerzity, kolegů a především přes protesty rodiny – zahájeno nedůvodné řízení o omezení svéprávnosti Mgr. Dušana Dvořáka.
 8. Když znalec omezení svéprávnosti dne 30.7.2013 označil za nedůvodné, bylo s Mgr. Dvořákem dne 4.8.2013 zahájeno řízení o ustanovení ambulantní a od 28.3.2014 ústavní ochranné léčby.
 9. Na základě posudku znaleckého ústavu PN Bohnice ze dne 12.12.2016 vylučujícího nesvéprávnost a nepříčetnost Mgr. Dušana Dvořáka v letech 2008 – 2016 byla dne 22.2.2017 nedůvodná ochranná ambulantní léčba zrušena s tvrzením, že ochranná léčba splnila svůj účel.
 10. Tímto výše uvedeným je zcela vyloučeno tvrzení z opravného usnesení ústavního soudu dne 25.10.2017 sp.zn. III.ÚS 3354/16, že předpis nedovolené výroby konopných drog je nevymahatelný až po novele č. 50/2013 Sb. pro absenci změny obsahu účinné látky THC v konopí při novelách předpisů výroby konopí jako léku, nikoliv tedy pouze po dni 1.4.2013.
 11. 25.10.2017 sp.zn. III.ÚS 3354/16 soudci znajíc posudek PN Bohnice ze dne 12.12.2015 už nemohli hovořit nadále o konopí jako prekurzoru a uvedli, citace bodu 34: "[o] technický předpis […] v případě zákona o návykových látkách de iure jde. Jak vyplývá z judikatury Soudního dvora […], notifikační povinnost dle směrnice […] se uplatňuje i v trestním řízení […] a stanovení požadavků na určitý obsah látky nepochybně jako technickou specifikaci dle čl. 1 bodu 2. směrnice Evropského […] kvalifikovat lze."
 12. Soudem je míněna tzv. notifikační směrnice24 ve smyslu judikatury Soudního dvora .
 13. Dodejme s apoštoly, že Nejvyšší soud dne 23.7.2006 sp.zn. 3 Tdo 687/2006 a Ústavní soud sp.zn. II. ÚS 254/08 dne 18. 11. 2008 uvedly, že konopí není prekurzor, neboť uvedly tuto právní větu vedoucí k zavedení trestnosti pěstování konopí od 1.1.2010 zákonem č. 40/2009 Sb.: „protože konopí je již samo o sobě omamnou a psychotropní látkou, není pěstování konopí samo o sobě výrobou drog.“

Dne 28.9.2018 podání podávají oprávněné osoby Mgr. Dušan Dvořák a Mgr. Ivan Chalaš
Ústavní stížnost sp.zn. IV. US 3899/17 ze dne 12.12.2017

➽➽
➽➽

⇾⇾⇾⇾

Konopí a inventura našich snů, tužeb a skutečností.

."........................ moje dcera, moje žena, já, a s námi statisíce lidí tohoto státu máme své sny.

Sníme o tom, že námi zvolení političtí zastupitelé a představitelé našeho státu se přestanou okamžitě po svém zvolení měnit na bezpáteřní chamtivce bez kousku cti v těle.

Sníme o tom, že náš sociálně-zdravotnický systém se opět změní na službu všem nemocným a bezmocným, kde již o životě a smrti nebude rozhodovat výše konta postiženého.

Sníme o tom, že lidská práva nebudou jen z nutnosti do preambule Ústavy vloženou větou, ale že i v naší zemi budou dodržována.

Sníme o tom, že Právo a Spravedlnost se opět stanou synonymem téhož, a ne zcela rozdílnými pojmy.

Sníme o tom, že i staří, nemocní a nemajetní budou opět bráni jako lidé, a ne jen jak obtížná sběř..

Sníme o tom, že staří a nemocní lidé se budou moci léčit tím, co jim pomáhá, a ne jen tím, co farmaceutickým firmám a na ně navázaným politikům přináší zisky.

Američané na Martina Luthera Kinga za jeho sen poslali střelce.

Česká vláda ani Parlament na nás střelce neposílají.

To je pod jejich úroveň. Oni prostě jen dělají, že ten nářek bezmocných neslyší.


Účinek je ale stejný.


Citace Zdeněk Majzlík:
Zdroj: http://majzlik.blog.idnes.cz/