Osum ústavních stížností stačilo

Shrnutí kárných provinění - ZDEÚstavní stížnosti ve věci práva na výzkum Cannabisterapie a její aplikaci členů právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) byly vždy - kromě kauzy Growshop ve věci práva na prodej nejen pomůcek pro zahrádkáře konopí - odmítnuty projednat bez odůvodnění a soudy nikdy nedovolily projednat nedoloženou trestnost skutku a nedovolily položení předběžných otázek Soudnímu dvoru EU.  Stejně hanebně vždy jednal Evropský soud pro lidská práva  (čj. 66981/12, čj. 1332/13/, čj. 79490/13, čj. 20049/14, čj. 47921/2014,  čj. 41264/14 (Growshop) a čj. 57969/2015), přestože byl ESLP lékaři opakovaně žádán o přednostní projednání dle čl. 39 Jednacího řádu ESLP a bylo doloženo porušení Evropské úmluvy o lidských právech v článku 2 a 3 (právu na život a zákazu mučení), což justice i exekutiva dodnes arogantně ignorují a lze toto ověřit také na http://predseda-vlady.blogspot.com/ 

  • První ústavní stížnost č. j. II. ÚS 664/12  (první konfiskace ospělovské farmy dne 18. 9. 2009) podaná dne 20. 2. 2012 - najdete ZDE  Nevyrovnání se ÚS s doloženou právní argumentací a odmítnutí stížnosti dne 13. 4. 2012 jako zjevně nedůvodné najdete ZDE Rozsudky Okresního soudu v Prostějově (27. 10. 2010) odvolacího soudu v Brně (9. 3. 2011) najdete ZDE  Usnesení Nejvyššího soudu (27. 10. 2011)  najdete ZDE   Usnesení obnovy řízení (6. 8. 2013) najdete ZDE  Odvolání proti usnesení (26. 5. 2015) o nezahájení obnovy řízení pro nové skutečnosti najdete ZDE 
  • Druhá ústavní stížnost č. j. IV. ÚS 4859/12 (druhá konfiskace ospělovské farmy dne 2. 9. 2010) podaná dne  24. 12. 2012najdete ZDE Opět nevyrovnání se ÚS s doloženou právní argumentací a odmítnutí stížnosti dne 29. 5. 2013 s odkazem na rozhodnutí o kriminálním jednání stěžovatele doloženém v (neodůvodněném) rozhodnutí první stížnosti - najdete ZDE
  •  Třetí ústavní stížnost č. j. II. ÚS 1311/13 (třetí konfiskace ospělovské farmy dne 29.8 2011) podaná dne  24. 4. 2013  najdete ZDE a opět nevyrovnání se ÚS s doloženou právní argumentací a odmítnutí stížnosti dne 30. 5. 2013 s odkazem na rozhodnutí o kriminálním jednání stěžovatele doloženém v (neodůvodněném) rozhodnutí první stížnosti - najdete ZDE
  • Čtvrtá ústavní stížnost č.j.  II. ÚS 289/14 (čtvrtá konfiskace dne 30.8. 2012) ze dne 22. 1. 2014  s desítkami aktivních odkazů jako důkazních listin najdete ZDE Opět nevyrovnání se ÚS s doloženou právní argumentací a odmítnutí stížnosti dne 22.2.2014 s odkazem na rozhodnutí o kriminálním jednání stěžovatele doloženém v (neodůvodněném) rozhodnutí první stížnosti -najdete ZDE 
  • Pátá ústavní stížnost č. j. I. ÚS 2431/15 podaná ke dni 7 výročí registrace odborné společnosti Konopí je lék,o.s. u ČR za Miloslava Tetoura dne 7. 8. 2008, najdete v angličtině  i s dodatky ZDE Podání bylo odmítnuto dne 10. 12. 2015 bez odůvodnění jako obvykle pro údajnou zjevnou nedůvodnost s vysoce kvalifikovaně zpracovaným podáním plným důkazů. Důkazy justiční korupce a zvůle najdete v  češtině i s dodatky ZDE 
  • Šestá klíčová ústavní stížnost č.j. II. ÚS 3196/2015 ze dne 28. října 2015 se sedmi dodatky odmítnutá projednat dne 14.4.2016 - najdete ZDE  
  •  Sedmá ústavní stížnost  č. j.  II. ÚS 396/2016 ze dne 4. 2. 2016  najdete ZDE  a klíčový dodatek ze dne 29. 4. 2016 najdete ZDE  Odmítnutá opětovně projednat dne 3. 5. 2016
Studie prováděli (sestupně) ústavní prekurzoroví chemici mezinárodních úmluv v letech 2012 – 2016 ve složení. 


Team Prekurzor 7 (III. ÚS 396/2016)

RSDr. Radovan Suchánek, RSDr. Josef Fiala, RSDr. Jan Filip

Team Prekurzor 6 (II. 3196/15)

RSDr. Radovan Suchánek, RSDr. Josef Fiala, RSDr. Jan Filip

Team Prekurzor 5 (I. ÚS 2431/15)

RSDr. Ludvík David, RSDr. Kateřina Šimáčková, RSDr. David Uhlíř

Team Prekurzor 4 (II. ÚS 289/14)

RSDr. Stanislav Balík, Radovan Suchánek, RSDr. Jiří Zemánek

Team Prekurzor 3 (II. ÚS 1311/13)

RSDr. Stanislav Balík, RSDr. Jiří Nykodým, RSDr. Dagmar Lastovecká

Team Prekurzor 2 (IV. ÚS 4859/12)

RSDr. Vlasta Formánková, RSDr. Miloslav Výborný, RSDr. Michaela Židlická

Team Prekurzor 1  (II. ÚS 664/12)

RSDr. Pavel Holländer, RSDr. Dagmar Lastovecká, RSDr. Jiří Nykodým

Vážení pánové předsedové Ústavního a Nejvyššího soudu ČR (kárný podnět pastorů Konopné církve)

Nejvyšší soud je jediným soudem, který dle článku 267 Smlouvy o fungování EU předkládá předběžné otázky Soudnímu dvoru. Pokud tak neučiní a jedná-li se současně o svévoli, kdy rozhodnutí neodůvodní, nebo odůvodní naprosto vědomě nepravdivě, opravným prostředkem k porušení základního práva na zákonného soudce, spravedlivý proces a trestu toliko na základě zákona je jedině Ústavní soud ČR. Viz nález sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. listopadu 2011.


Předkládáme Vám k posouzení podnět k podání návrhu na zahájení kárných/trestních řízení se soudci nejvyššího a ústavního soudu, kteří zcela vědomě porušili zákony. V příloze jsou označeny senáty, které předmětné zákony porušily, stejně tak „desatero“ porušení zákonů.  Přes respekt nezávislosti soudce jako pilíře demokracie, vědomé brutální porušení základního práva a svobod nelze přehlížet.
 

Podle nálezů Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94, a ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97 je soud povinen náležitě odůvodnit své rozhodnutí.  Dle nálezu Ústavního soudu ze dne ze dne 30.5.2006 č.j. Pl. ÚS 18/06, citujme: „Právní názor soudce Ústavního soudu vyslovený při projednávání a rozhodování v obdobné věci .....  nemůže být důvodem o nepodjatosti soudce pro poměr  věci….. samozřejmě za předpokladu, že tak činí způsobem a formou nesnižující důvěru v soudnictví a důstojnost soudcovské funkce. “


Rozhodnutími v příloze uvedenými došlo ke snížení důvěry v soudní moc a důstojnosti soudcovské funkce, neboť soudci vědomě uváděli nepravdivé skutečnosti, a došlo také k rozhodnutím bez jakéhokoliv odůvodnění k obhajobou namítaným závažným skutečnostem, viz příloha. 


Děkujeme, že doložíte, zda je či není snížena důvěru v soudnictví a důstojnost soudcovské funkce vědomě nepravdivými tvrzeními předmětných senátů, že konopí je prekurzor podobné bludy, nebo že soudce může participovat na organizovaném zločinu, jako předmětní soudci


S pozdravem In Nomine Cannabis Vám pevné zdraví přejí pastoři Konopné církveSlavomil Boudný                                František Slavík                                 Josef Pospíšil

Korespondenční adresa

Konopná církev, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

V Praze dne 22. 9. 2016


(Pozn: Konopná církev je v registračním řízení u MK ČR)

Porušení zákonů a úmluv Nejvyšším a Ústavním soudem ČR v řízeních se členy výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Dušanem a Radomírou Dvořákovými, zakladateli odborné společnosti Konopí je lék, z.s. a Miloslavem Tetourem, dnešním předsedou Konopí je lék, z.s.Nejvyšší soud: 8 Tdo 1231 /2011 (6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016)


Ústavní soud: II. ÚS 664/12 (IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, I. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16)


Důkazy ze spisů


 1.   Předběžné otázky Soudnímu dvoru údajně není možné položit. Citujme první odmítavé (zjevná nedůvodnost) a dále vždy jen odkazované usnesení č.j. II. ÚS 664/12 v ústavní stížnosti na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27.10.2011 č.j. 8 Tdo 1231/2011 (pokuta za dovolání 10.tisíc Kč): „..... Dovolací soud dále také podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s PREKURZORY a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát….“. Nepředložení předběžné otázky vylučují nálezy Ústavního soudu ČR sp. zn. II ÚS 1009/08 ze dne 08. 01. 2009 ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2010


2.  Konopí je údajně prekurzor, čili chemická látka k výrobě chemických drog, když toto vylučuje zákon o prekurzorech drog č. 272/2013 Sb., kde konopí není uvedeno, doložený posudek znaleckého ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a vyjádření ministerstva zdravotnictví (ze dne 14.3.2016 v rozhodnutí č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA) a judikatura ze dne 21.06.2006 č.j. 3 Tdo 687/2006 a ze dne 30. 1. 2008 č. j. 3 Tdo 52/2008 


3.  Nařízení ES o prekurzorech č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 bylo údajně implementováno do zákona o návykových látkách, když nařízení ES implementovat nelze a vylučuje to doložené stanovisko ministerstva zdravotnictví ze dne 14.3.2016 č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA) a judikatura č. j. Pl. ÚS 50/04 ze dne 8. 3. 2006


4. Zákon o návykových látkách a zákon o léčivech údajně nejsou  technické předpisy k výrobě konopí jako léku  dle Směrnice 98/34/ES, když toto vylučují důkazy (databáze TRIS) a notifikace novely zákona o návykových látkách prvně notifikovaným zákonem č. 273/2013 Sb. uvedená ve veřejné databázi TRIS pod č. 2012/329/CZ


5. Lze údajně pěstovat a zpracovávat pouze EU registrované odrůdy konopí (cca 50 odrůd, limit ve vrcholících je do 0,2% THC), když toto vylučuje rozsudek Soudního dvora C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS), článek 34 Smlouvy o fungování EU (monopoly, kartely) a §§ 2, 24 a 29 zákona o návykových látkách (limit do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny konopí včetně vrcholíků při pěstování do 100 m2). 


6. Cannabisterapie a výzkum je údajně trestný čin, když toto vylučuje rozsudek Soudního dvora C‑137/09 (Josemans, body 36 – 38) a judikatura NS ze dne 30. 1. 2008 č. j. 3 Tdo 52/2008.  


7. Policie údajně měří obsah THC v konopí v souladu se zákonem a - citujme opakované nepřezkoumatelné odůvodnění Nejvyššího soudu - "vychází z normy EU" (metodika uvedena v příloze č. 1 Nařízení ES č. 1122/2009), když to vylučovaly důkazy a bylo ve znaleckých posudcích doloženo, že policie postupuje v hrubém rozporu s unijní normou a měří obsah THC v konopí v každém kraji jinak a vždy měří obsah THC z naprosto neidentifikovatelného vzorku a rozdíly tak mohou být až stonásobné a dále bylo doloženo rozhodnutím předsedy NS ze dne ze dne  21. 4. 2016 č. j. Zin 38/2016, že judikatura tuto věc nikdy neposuzovala. Dále bylo na doloženo, že také u EU uznaných odrůd naměřila policie nad limit THC. Takové jednání je popření presumpce neviny a zásady in dubio pro reo. 


8.  Při zpracování a pěstování konopí do 100 m2 je údajně potřeba mít povolení, když toto od 1. 7. 2004 vylučuje § 29 zákona o návykových látkách (pěstování konopí se toliko oznamuje Celní správě při ploše nad 100m2) a do přijetí nenotifikovaného zákona č. 50/2013 Sb. konopí do lékáren dne 1. 4. 2013 bylo v souladu s § 5 odst. 5 zákona o návykových látkách možno bez jakéhokoliv omezení (vyjma §§ 15 a 24) zpracovávat konopí k účelům pokusnickým bez jakéhokoliv povolení.


9. Při zpracování a pěstování konopí s limitem nad 0,3% THC k výrobě konopných léčiv je údajně potřeba mít povolení - licenci, když toto povolení – licenci (dle § 15 písmeno e) zákona o návykových látkách -zpracování) MZ ČR a SUKL nevydává a konopí z dovozu (do roku 2015) nebo v lékárně je v limitu vyhlášky č. 236/2015 Sb. za cca 50 tisíc korun měsíčně, což je většině občanů nedostupné!


Kardinální porušení práva OSN, Evropy a Společenství v předmětných řízeních


10.  Justice a exekutiva údajně nemusí vůbec odůvodnit a vyjadřovat se k netrestnosti skutku pěstování, zpracování a distribuce konopných léčiv dle §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku, a spáchaným zločinům doloženým soudním znalcem, lékaři a poškozenými, stejně tak se údajně nemusí vůbec vyjadřovat k zákazu šetřit doložené zločiny na občanech a řešit záhadné (až 90%) úbytky zkonfiskovaného majetku, což vylučuje judikatura, např. rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2015 č. j. I. ÚS 1565/14 a ze dne 9.8.2016 č.j. III.ÚS 3570/15Důkazy organizovaného zločinu

Předseda Nejvyššího soudu k měření THC v konopí: http://cannabis-dukazy.blogspot.com/

Vyjádření znaleckého ústavu k prekurzorům: http://univerzita-palackeho.blogspot.com/

Ministerstvo zdravotnictví k notifikaci: http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/

Vyjádření znaleckého ústavu k falšování posudků: http://bolsevici.blogspot.com/

Znalecká vyjádření k spáchaným zločinům: http://soudniznalec.blogspot.com/
Jak Ústavní soud uvedl v bodě 22 nálezu sp. zn. II. ÚS 1009/08 ze dne 8. ledna 2009, za výkon svévole považuje i takové jednání soudu poslední instance aplikujícího normy komunitárního práva (tj. dnes unijního práva), který si zcela opomene položit otázku, zda by neměl vznést předběžnou otázku k Soudnímu dvoru, přičemž její opomenutí řádně neodůvodní včetně posouzení výjimek, které vypracoval ve své judikatuře Soudní dvůr. Jinými slovy jde o případ, kdy soud nebere vůbec v potaz pro něj závaznou existenci kogentní úpravy obsažené v čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie. Ústavní soud se dále odvolal na vymezení svévole v judikatuře německého Spolkového ústavního soudu: "Jde o svévoli, jestliže: (1) Došlo k zásadnímu porušení povinnosti předložit předběžnou otázku. O zásadním porušení se dá mluvit v okamžiku, kdy rozhodující soud posledního stupně měl sám pochybnosti ohledně správného výkladu komunitárního práva, přesto se však neobrátil na ESD (pozn.: dříve Evropský soudní dvůr, dnes Soudní dvůr Evropské unie), (2) Rozhodující soud se úmyslně odchýlil od ustáleného výkladu dané otázky ESD, ale přesto nezahájil řízení o předběžné otázce a (3) Neexistovala (nebo zatím neexistuje) ustálená judikatura ESD k dané otázce nebo tato judikatura nepokrývá celou problematiku. Neexistenci ustálené judikatury Spolkový ústavní soud dovozuje ze skutečnosti, že danou otázku lze vyložit odlišně, nežli tak učinil soud aplikující komunitární právo v daném případě" (Bobek, M.: Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES. Praha, C.H. Beck, 2004, s. 49).


V nálezu sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. listopadu 2011 Ústavní soud dále odkázal na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (dále jen "ESLP") ve věci Ullens de Schooten a Rezabek proti Belgii ze dne 20. září 2011, č. 3989/07 a 38353/07, v němž ESLP vyvodil, že čl. 6 odst. 1 Úmluvy ukládá vnitrostátním soudům povinnost odůvodnit z pohledu aplikovaného práva svá rozhodnutí, kterými odmítá předložit předběžnou otázku. Funkce ESLP pak spočívá v zajištění toho, aby před ním zpochybňované rozhodnutí o odmítnutí bylo náležitě odůvodněné s ohledem na výjimky stanovené judikaturou Soudního dvora. 

Me sme me, Hanáci! 

Státem vědomě organizovaný zločin

Literatura k diskusi:

-      Rozsudek Soudního dvora Josemans (body 36 -38) ve věci legality cannabisterapie a výzkumu dle práva OSN, Evropy a EU.


-      Judikatura ve věci legality cannabisterapie a výzkumu a znění trestního zákona do 1.1.2010 (Sbírka soudních stanovisek 9/2008, Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 3 Tdo 52/2008)


-      Rozsudek Soudního dvora Kokopelli versus Graines Baumaux SAS


-      Rozsudky Soudního dvora k porušení notifikace dle 98/34/ES: C -194/ 94 a C-390/99 (civilní),  C‑267/03 a C-20/05 (trestní) a rozsudky Soudního dvora k porušení čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování EU: C- 34/73 Variola, C- 224/01 Köbler, C-283/81 CILFIT, C-606/10 ANAFE a stanovisko generálního advokáta ve spojených věcech C-400/13 a C-408/13 Sanders, viz http://curia.europa.eu/

-      Znění zákona o návykových látkách ve věci konopí v ustanoveních §§ 2, 5, 8, 15, 24 a 29 v době od 1. 7. 2004 – 1. 4. 2013 a do a od 1. 1. 2014

-      Znění trestního zákoníku od 1. 1. 2010 v ustanovení §§ 28 a 31, odst. 1
Na nejméně stý podnět od občanů k podání návrhu na zahájení kárných řízení se soudci ÚS - nyní od nevládních organizací Cannabis is The Cure, z.s. a Konopí je lék,z.s. (text najdete ZDE) - odpověděl předseda Ústavního soudu ČR následovným arogantně cynickým prohlášením, jako by snad neuměl česky a byl zcela mentálně nezpůsobilým nositelem Ceny Františka Palackého (8.6.2016) 

Důkaz další arogance veřejné moci – mají schizofrenii nebo jsou mentálně nezpůsobilí? – najdete v odpovědi na tyto žádosti o informace:  

Rozhodnutí Ústavního soudu ČR na žádost o informace ze dne 7. 9. 2016 SPR ÚS 312/16

Vážený pane Tetoure,

v reakci na žádost o informace, kterou jste podal jako statutární orgán spolku Konopí je lék, Vám sděluji následující odpovědi na Vámi položené otázky s tím, že v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. reaguji pouze na ty části otázek, které se týkají působnosti Ústavního soudu.

1.      Ústavní soud se v řízeních o ústavních stížnostech nezabývá posuzováním trestnosti určitého jednání, ale tím, zda předchozími rozhodnutími orgánů činných v trestním řízení nedošlo k porušení ústavně zaručených základních práv a svobod. Ust. § 43 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, pak v případě odmítnutí ústavní stížnosti, včetně odmítnutí pro zjevnou neopodstatněnost, umožňuje odůvodňovat toliko uvedením důvodu, pro který byla ústavní stížnost odmítnuta, a to bez jakékoliv další argumentace.

2.      Ústavní soud se, striktně vzato, nezabývá trestností, jak jsem již uvedl. Jinak platí, co uvedeno pod bodem 1.

3.      Nejsem si vědom ustanovení právního řádu, které by umožňovalo soudci (Ústavního soudu) lhát.

4. a 5. Kárné řízení se soudcem Ústavního soudu je upraveno v § 132 – 144 zákona o Ústavním soudu. Rozhodnutí o zahájení kárného řízení vydává předseda Ústavního soudu, a to v případě, že shledá zákonné důvody pro jeho zahájení. Zákon o Ústavním soudu neupravuje jakoukoliv fázi před tímto okamžikem, takže na dopisy občanů je nahlíženo jako na podněty, na které by striktně vzato nemuselo být předsedou reagováno vůbec. Nicméně s ohledem na principy tzv. dobré správy na takové podněty předseda Ústavního soudu vždy reaguje i se stručným uvedením důvodů, proč rozhodnutí o zahájení kárného řízení nepřijme a kárné řízení nezahájí. S ohledem na to, že jsem z pověření pana předsedy na podněty, které Vás motivovaly k sepsání této žádosti, odpovídal já, domnívám se, že důvody, které pana předsedu vedly k nezahájení kárného řízení, obsahovaly. 

S pozdravem
Ivo Pospíšil           

JUDr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
generální sekretář Ústavního soudu
Ústavní soud
Joštova 8, Brno

Žádost o informace 

Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

ÚS a NS, MSp a NSZ ČR

Věc: žádost o informace statutárním zástupcům výše uvedených orgánů veřejné moci, kteří na níže uvedené soudce a participující státní zástupce odmítají bez odůvodnění podat kárný/trestní podnět a řešit vážné porušení zákona, přestože je doloženo na důkazech, že tím kryjí závažné zločiny doložené poškozenými rodinami, lékaři i soudním znalcem v oboru soudního lékařství.

Žádáme vydat tyto informace
1.   Sdělte, na základě jakých konkrétních ustanovení jakého zákona mohou soudci obecních a odvolacích soudů a především níže označených senátů dovolacího a ústavního soudu v rozhodnutí neuvést vůbec žádné odůvodnění k spáchaným zločinům žádaným od roku 2009 prošetřit, když je doloženo, že všechny stupně státních zastupitelství toto zakazují policii vyšetřit a bez odůvodnění označují trestní podněty za nedůvodné, stejně tak ministři spravedlnosti při podaných stížnostech pro porušení zákona a kárných podnětech. 

2.   Sdělte, na základě jakých konkrétních ustanovení jakého zákona mohou soudci a žalobci v rozhodnutí neuvést vůbec žádné odůvodnění k vytýkané netrestnosti skutku dle §§ 28 a 31. odst. 1 trestného zákoníku – viz poučení pro Polici ČR v příloze. Navíc při doloženém naprosto nezákonném postupu při určení vzorku k měření obsahu THC v konopí, kdy NS nakonec uvede, že policie vychází z unijní normy a neuvede ani, zda police vychází doleva nebo rovně či doprava…. (v pochybnostech vždy ve prospěch obviněného?). Pokud však víte, jak JINAK věc uskutečnit, toto uveďte. 

 3.   Sdělte, na základě jakých konkrétních ustanovení jakého zákona mohou žalobci a soudci v rozhodnutích zcela vědomě lhát, aby v rozporu s úmluvami a zákonem a judikaturou nepředali předběžné otázky Soudnímu dvoru, konkrétně, že konopí je prekurzor, že nařízení o prekurzorech bylo implementováno do zákona o návykových látkách a že daný zákon není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku. Pokud se domníváte, že jsou daní zástupci veřejné moci právně nezpůsobilí, toto sdělte. 

 4.   Sdělte, na základě jakých konkrétních ustanovení jakého zákona mohou statutární zástupci výše uvedených orgánů justice a exekutivy neuvést vůbec žádné odůvodnění, když odmítají podat kárný/trestní podnět na níže uvedené soudce a participující státní zástupce. 

 5.   Sdělte, zda na základě jakého práva (správní, trestní, jiné) se se soudci a státními zástupci vede kárné řízení a které předpisy a ustanovení to upravují. 

U ústavního a nejvyššího a soudu jde o „soudce“ (a participující „státní zástupce“ NSZ) těchto senátů:
Nejvyšší soud: senáty 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016
Ústavní soud: senáty II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16

Děkujeme za váš zájem

6. 9. 2016                                Miloslav Tetour, MCA, předseda

Příloha:
Výňatek z reakce vedoucího výzkumu na výzvu ředitelství policie Olomouckého kraje na doplnění níže uvedených otázek dle zákona č. 106/1999 Sb ke konfiskaci konopí v Ospělově v roce 2016 ze dne 2. září 2016 č.j. KRPM -113133-2/ČJ-2016-1400PI 

Ptáte se mne, abych doplnil žádost o informace na níže uvedené otázky: 

1) Lze v souladu s § 28 TZ JINAK ochránit svůj život a zdraví, když  ne pěstováním a zpracováním konopí, lze snad jinak realizovat výzkum a ctít náboženskou svobodu?
2) Lze snad v souladu s § 31 ODST. 1 TZ JINAK garantovat celospolečenský prospěch?
3) Lze snad donekonečna lhát jako školáčci, že konopí je prekurzor, abyste nešli za ty zločiny do vězení? Copak si neumíte přečíst, co vám již v roce 2011 napsal také soudní znalec, že tím mrzačíte a zabíjíte lidi a Olgu Novotnou a nejen ji jste doložitelně zabili? Vám nedochází, že pácháte zločin a můžete skončit ve vězení?

Doplnění:
1)    Pokud vám lékař předepíše konopí a vy nemáte desítky tisíc Kč/měsíčně na konopí v lékárně, lze jinak než v krajní nouzi pěstováním a zpracováním konopí ochránit své zdraví a život a další ústavně garantovaná práva?

2)    Pokud lze získat pouze licenci na pěstování konopí dle nenotifikovaného § 24 ZoNL nenotifikovaným předpisem č. 50/2013 Sb., ale licenci na zpracování konopí na léčivo dle nenotifikovaného § 15, písm e) nikdo nevydává, lze jinak než přípustným rizikem realizovat výzkum cannabisterapie a léčivých genetik konopí? 

3)    Pokud v Příloze 2 uvedení justiční mafiáni vědomě v rozhodnutí lžou, že konopí je prekurzor, což odporuje zákonu a judikatuře, že nařízení o prekurzorech bylo implementováno do ZoNL, což odporuje úmluvám a judikatuře, že ZoNL není technický předpis k výrobě konopí jako léku dle Směrnice, což odporuje úmluvám a veřejné databázi TRIS, aby ochránili prostějovské státní zástupce a soudce před vězením za spáchané zločiny doložené soudním znalcem (apoptóza buněk rakoviny kanabinoidy doložena 1994) a paní Olga Novotná v procesu 2 T 104/2010 u OS Prostějov st. zástupci a soudkyni doložila lékařskou zprávu o mizejících nádorech a st. zástupci opětovně konfiskovali a konfiskovali a zakazovali spáchané zločiny vyšetřit, lze se domnívat, že na policii neumíte česky a nevíte, co je vaše zákonná povinnost? Na straně organizované zločinecké skupiny OSZ a OS Prostějov je doložen zločin, na mé straně prospěch, copak nemáte mentální způsobilost to posoudit a musíte se tou bandou zločinců nechat zneužívat? Copak nevíte, že v Norimberském procesu byli odsouzeni nejen organizátoři zločinu, ale také jeho vykonavatelé, kteří se vymlouvali, že jen poslouchali rozkazy?