POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY dne 19. ledna 2016 rozhodla pod č. j. KRPB-7598-3/ČJ-2016-060273-HK, že trestní oznámení bylo postoupeno na Policii ČR, Úřad odhalování korupce a finanční kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování, expozitura Brno.(Trestní oznámení na soudce ÚS k rozhodnutí č.j. I. ÚS 2431/15 ze dne 10.12.2015 Ludvík David, Kateřina Šimáčková a David UhlíPOLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Městské ředitelství policie Brno

3. oddělení obecné kriminality

Příční 31, 611 38 BrnoDušan Dvořák
12.1.1962
Tylova 964/2
779 00 Olomouc

Vyrozumění o postoupení věci
  Tímto Vám sděluji, že Vaše podání ze dne 22.12.2015 označené jako "Trestní oznámení na Ústavní soudce: Ludvík David, Kateřina Šimáčková a David Uhlíř", bylo dnešního dne na základě věcné a místní příslušnosti postoupeno na Policii ČR, Úřad odhalování korupce a finanční kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování, expozitura Brno.por. Mgr. Mojmír Hložek
komisař


 


Č. j.  KRPB-7598-3/ČJ-2016-060273-HK

Brno 19. ledna 2016Nevyšetřování trestních podnětů
Soud opakovaně označil řádné vyšetření trestního podnětu za základní právo, naposledy pak dne 2. 3. 2015 pod č. j. I. ÚS 1565/14. Současně Soud opakovaně vyložil, co je a není zákonný postup OČTŘ při šetření podnětu. Citujme například
č. j. III. ÚS 511/02:  „Postavení státního zastupitelství jako žalobce, jemuž přísluší dbát zájmů státu, však nikterak neznamená, že by ve svém postupu, zejména tam, kde je mu zákonem svěřena dozorčí činnost nad zákonností přípravného řízení (§ 174 odst. 1 tr. ř.) nebo pravomoc rozhodnout o podané stížnosti, bylo státní zastupitelství oprávněno k libovůli, jíž se zpravidla rozumí svévole v rozhodování či v provedeném postupu, tedy k rozhodování bez bližších kritérií či alespoň zásad odvozených jím z právní normy. Této nestrannosti státního zastupitelství dává procesní předpis výraz tím, že mu svěřuje - mimo jiné - ve vybraných věcech (§ 141 odst. 1 a 2 tr. ř.) právo a povinnost přezkumu všech výroků napadeného usnesení (§ 147 odst. 1 tr. ř.), ;příp. právo rušit nezákonná nebo neodůvodněná rozhodnutí [§ 174 odst. 2 písm. c) tr. ř.] s tím, že takto vydané rozhodnutí státní zastupitelství zákonem stanoveným způsobem odůvodní [§ 134 odst. 1 písm. d) a odst. 2 tr. ř.]. Posléze uvedenému požadavku zákona nelze podle přesvědčení Ústavního soudu rozumět jinak, než že státní zastupitelství v odůvodnění svého rozhodnutí rozhodovací důvody natolik vyloží, že z nich bude patrný rozsah provedeného přezkumu a zejména - alespoň podstatným způsobem - vysvětleno, proč materie stížnosti zůstala rozhodnutím o ní nedotčena, příp. z jakých důvodů bylo napadené rozhodnutí změněno či nahrazeno rozhodnutím vlastním. Jde o povinnost, která se úzce dotýká nejen procesní čistoty řízení, ale také práva na obhajobu, které je ústavně zaručeno od samého počátku řízení (§ 37 odst. 2 Listiny); řečeno jinými slovy, při absenci jiného plně nestranného institutu soudcovského typu (kupř. vyšetřujícího soudce) jde o procesní zábranu, která by - z pozice stíhaného - měla bránit překvapivým nebo dokonce obmyslným rozhodnutím veřejné moci, kterou státní zastupitelství v trestním řízení disponuje a která téměř vždy stíhaného rozličným způsobem a v různém rozsahu zatěžuje. Dostatečnost odůvodnění rozhodnutí, které státní zastupitelství vydává, je proto nejen plněním zákonem stanovených požadavků, ale nadto je také výrazem ústavnosti, na níž jsou principy trestního řízení založeny (čl. 36 odst. 1 Listiny). "Česká republika v rozporu s mezinárodními úmluvami, důkazy, judikaturou a nálezy od roku 2010 až do roku 2015 stále bez odůvodnění opakovaně odkazuje na vědomě mylné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 10. 2011 č.j. 8 Tdo1231/2011 a odmítá podat předběžné otázky Soudnímu dvoru EU, což bylo  v letech 2011 – 2015 opakovaně kvalifikovaně napadané a doloženy důkazy korupce a zvůle v těchto pěti ústavních stížnostech od roku 2012 - 2015  (č.j. II. ÚS 664/12 - č.j.  I. ÚS 2431/15).


Vědomě mylná tvrzení České republiky k ochraně zločinu, korupce zákona a zákazu vědy doložená předsedovi Soudu v podání ze dne 24. 12 .2015 


 Vážený pan
JUDr. Pavel Rychetský
Předseda ústavního soudu


Věc: Stížnost na ústavní soudce znevažujících vážnost a čest Ústavního soudu (dále jen Soud) nevhodným chováním, jmenovitě Ludvík David, Kateřina Šimáčková a David Uhlíř. Prosíme přiložit k aktivní stížnosti č. j. II. ÚS 3196/15 v předmětné věci ublížení na zdraví a kriminalizace členů výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure

Vážený pane předsedo

Soud je pro nás zárukou ústavnosti a právního státu a bezpečí nás všech.

Při vší úctě ke svobodnému rozhodnutí soudců, za něž jsme se i my v době nesvobody brali, nevhodným chováním ústavního soudce jistě musí být označeno vědomě nepravdivé a vědomě nezákonné rozhodnutí poškozující vážnost a čest Soudu typu jedna a jedna je pět na stole v českých, nebo také, že konopí je prekurzor, nebo že nařízení ES lze transponovat do zákona a podobné nepravdy, což vylučuje judikatura a nálezy po vstupu do EU od roku 2006 opakovaně a vyloučili znalci a vědí studenti VŠ.

Takové rozhodnutí učinili výše označení soudci dne 10.12.2015  v ústavní stížnosti č. j. I. ÚS 2431/15, přesto, že ve stížnosti byly doloženy vědomě nepravdivá rozhodnutí Soudu od roku 2012 vůči vedoucímu výzkumu, která jsou i s čísly jednacími uvedena na www.ustavni-soud-dukazy.blogspot.com Soudci tedy věděli, že Soud, stejně tak Evropská komise a Evropský soud pro lidská práva od roku 2012 (viz www.echr-coe-int.blogspot.com) vždy bez jakéhokoliv odůvodnění odmítají meritorně projednat kvalifikovaně a důkazy podložené stížnosti na vědomě mylné rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2011 č. j. 8 Tdo 1231 /2011 až analogicky dne 20.5.2015 č.j. 11 Tdo 181/2015  

Viz podání Soudu od řady členů výzkumu, evropské a české konopné církve a asociace ze dne 21. 12. 2015 k rozhodnutí výše označených soudců  www.podporujeme.blogspot.com a  www.zadame.blogspot.com a www.svobodu.blogspot.com

Konkrétně uvedení soudci uvedli – schválili tyto vědomé napadané nepravdy justice:

1.        Konopí je prekurzor
Takovou nepravdu doloženou opakovaně i soudnímu znalci k předmětnému řízení www.univerzita-palackeho.blogspot.com vylučuje nález č.j. II. ÚS 254/08 z  18. 11. 2008 a judikatura doložená v Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.7.2006 č.j. 3 Tdo 687/2006 a 30. 1. 2008, č.j. 3 Tdo 52/2008 ( Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008)

2.        Nařízení ES lze transponovat do zákona
Takovou nepravdu vylučuje nález č.j. Pl. ÚS 50/04 ze dne 8. 3. 2006 a znalosti studenta právnické fakulty.

3.        Zákon o návykových látkách (ZoNL) není technickým předpisem ve smyslu Směrnice 98/34/ES a jeho novelizace nepodléhají notifikačnímu řízení u Evropské komise.
Takovou nepravdu vylučuje veřejná databáze TRIS a notifikace § 5 odst. 5 ZoNL (zacházení s konopím bez povolení) novelou č. 273/2013 Sb. (v databázi TRIS pod č. 2012/329/CZ)

4. Nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru není porušením základního práva na zákonného soudce, práva spravedlivý proces a trestu toliko na základě zákona (vědomě nepravdivým sdělením Nejvyššího soudu, že toto není třeba činit dle povinnosti čl. 267 Smlouvy o fungování EU, protože konopí je údajně prekurzor a nařízením ES o prekurzorech je transponováno do ZoNL a ZoNL není technickým předpisem ve smyslu Směrnice 98/34/ES)
Takovou nepravdu vylučuje nález  č.j. II. ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2012
5.        Pěstitelé konopí do 100m2/osobu pěstitební plochy musí mít povolení k pěstování a zacházení s konopím k účelům pokusnickým
Takovou nepravdu vylučují Evropské komisi neoznámená novelizace  §§ 29 a 5, odst. 5 ZoNL předpisy č. 362/2004 Sb. a č. 50/2013 Sb.

6.        Policie nemusí mít od 20. 4. 2004 (povolení pěstování konopí bez povolení a hlášení) žádný zákonný předpis, jak se pozná legální konopí, resp. co je vzorek konopí k měření na obsah tzv. většího než malého zákonného množství léčivého kanabinoidu THC (nejen u pěstitele na ploše do 100m2/osobu), přestože policie a Soud od roku 2012 ví, že rozdíly mohou být až stonásobně odlišné dle definice vzorku k měření
Takovou nepravdu vylučuje velmi podrobná novelizovaná unijní norma měření obsahu THC v konopí uvedená v příloze 1 Nařízení č. 1122/2009, dále čl. 39 LZPS  a nález ze dne 23.7. 2013 č.j. Pl. ÚS 13/12

7. Investice do výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure nelze zdanit
Takovou nepravdu vylučuje zákon o dani z příjmu a mezinárodní závazky a úmluvy ČR

8.   Při porušení evropského (českého) a unijního práva nemusí dojít k náhradě škod
Takovou nepravdu vylučuje judikatura, viz rozhodnutí Soudního dvora EU č. j. C-224/01 (Köbler) a především zákon č. 82/1998 Sb

9. Není porušením základních práv a svobod, kdy OČTŘ odmítají vyšetřovat trestní oznámení na utýrané, zmrzačené a dosud stále zneuctívané, týrané a hanobené občany OČTŘ podané také Soudu od roku 2012 opakovaně lékaři a soudním znalcem.
Takovou nepravdu vylučují opakovaná rozhodnutí a nálezy Soudu, viz naposledy dne 2. 3. 2015 pod č. j. I. ÚS 1565/14

10.  Není přípustným rizikem a krajní nouzí zaopatřit sebe a druhého trpícího konopím a realizovat výzkum, když oficiální terapie stojí až 50 tisíc Kč měsíčně a není vůbec vědecky podložena (existující tisíce genetik různých složení) a jde o komerční výzkum hrazený občany obchodním společnostem a občané jsou pod trestní normou nahnáni do lékáren pro něco, o čem lékaři nic nevědí a neumí na danou nemoc indikovat a neoznámeným zákonem č.50/2013 Sb. konopí do lékáren je zakázána výroba mastí, čípků, tinktur, spray apod., může se pouze kouřit/inhalovat samičí květ, tzv. marihuana a neomamné konopí a neomamné cílené metody podání nikoliv.
Takovou nepravdu vylučuje kromě LZPS, judikatury a zákona o zdraví lidu také trestní právo: §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku, stran omezení produkce je porušen článek 34 Smlouvy o fungování EU 

Jako poškození členové výzkumu opakovaně žádáme, aby ústavní stížnost č. j. II. ÚS 3196/15 byla projednána v naléhavém a ústním řízení a výše uvedené vědomé nepravdy, mohly být konfrontovány i ve světle rozhodnutí Soudního dvora ze dne 14. 10. 2015 v předmětné věci, kdy Společenství nepočítá s justiční korupcí a zvůlí nepoložením předběžných otázek Soudnímu dvoru, viz  www.court-european.blogspot.com
 
Vážený pane předsedo

Děkujeme Vám předem za Váš zájem, očekáváme Vaše rozhodnutí a přejeme Vám hezký čas vánoční a hodně zdraví v roce příštím  

Jménem členů asociace Open Royal Academy (CZ) realizujících výzkum Konopí je lék/Cannabis is The Cure jako je Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, www.onfam.eu, IČ: 706 312 98, Art Langauage Factory,o.s., www.art-language-factory.eu, IČ: 227 24 303, Ateliér ALF, o.s., www.atelier-alf.eu, IČ. 226 80 101 a s vědomím a podporou European Cannabis Church a právního zástupce asociace a církve k podpisu uvedenými zmocněn

Ing. František Dvořák, McA, společný dozorčí rada členů asociace Open Royal Academy (CZ)
Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc 


 


Tříkralový sen

I.
Nevyšetřování trestních oznámení – nové skutečnosti
1.    K bodu 2 níže uvedeným extrémním množstvím soudních sporů stěžovatele dne 12. 1. 2015 u OS Olomouc (5Nt120/2014) výše označený znalec prof. MUDr. Vladimír Hosák, Ph.D. uvedl, že jde o paranoidní blud stěžovatele nechápajícího, že protiví svým jednáním (pěstování konopí) názoru veřejnosti, který lze v ústavu léčit psychofarmaky, nejlépe až ročním pobytem a vysoké dávky antipsychotik, a to za situace, kdy znalec a lékař znal a četl důkazy zločinů obsažené ve spisech a samostatně pro znalce doložených s protestními vyjádřeními lékařů a laické a odborné obce.

2.    Stěžovatel s odkazem na naléhavé projednání stížnosti a dosud uvedené skutečnosti rekapituluje, že ačkoli judikatura je na straně stěžovatele, evropské instituce se pochybením neodůvodněných rozhodnutí ČR odmítaly od roku 2012 do konce roku 2015 zabývat: Evropská komise (CHAP (2012) 00282 a CHAP (2014) 03930, viz http://court-european.blogspot.com/) a Evropský soud pro lidská práva (čj. 66981/12, č.j. 1332/13/ č.j. 79490/13, č.j. 20049/14, č.j.41264/14, č.j. 47921/2014 a č.j. 57969/2015, viz http://echr-coe-int.blogspot.com/) odmítly nařídit předat věc k projednání Soudnímu dvoru EU za porušení práva Společenství Českou republikou od roku 2004. ESLP bez vždy bez odůvodnění odmítl meritorně projednat rozhodnutí České republiky a stížnosti dle čl. 39 ESLP porušující základní práva daná Evropskou úmluvu o lidských právech jako je právo na život a zákaz mučení. Porušení těchto článků úmluvy a nezákonné nešetřeni trestních podnětů doložili také lékaři včetně soudního znalce již v roce 2011 (souhrnně pak  ESLP bez odůvodněni odmítl projednat rozhodnuti Soudu ve věci „cannabis“ č. j. II. ÚS 664/12, č. j. IV. ÚS 4859/12, č. j. II.ÚS 1311/13, č.j. III. ÚS 34/13, č.j.  II. ÚS 289/14, viz http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.cz/) Jak bylo Soudu uvedeno, porušení OSN, evropského a unijního práva bylo podrobně doloženo již první ústavní stížnosti č. j. II. ÚS 664/12 odmítnuté dne 13. 4. 2012 Soudem bez odůvodněni meritorně projednat jako údajně zjevně nedůvodné. Naposledy tak Soud rozhodl dne 10. 12. 2015 pod č. j. I. ÚS 2431/15 a opět nevyvrátil kvalifikovaně  nápadné rozhodnutí Nejvyššího soudu  (č. j. 8 Tdo 1231 /2011, viz též dále až k rozhodnutí č.j. 11 Tdo 181/2015) k porušení práva EU a Evropy (ČR).

3.    Nové skutečnosti. Jak bylo Soudu doloženo a je uvedeno na důkazech na http://evropsky-kartel.blogspot.com/ v bodu 2, šesté trestní oznámení na označené prostějovské státní zástupce a soudce za opakovaně spáchané  zločiny proti lidskosti od roku 2009, resp. od 4. 3. 2011 a 11.5.2011 označené i soudním znalcem jako jednání naplňující zločiny dle § 149 v odstavci čtyři a § 401 trestního zákoníku označila opětovně Policie ČR bez odůvodněni dne 22. 10. 2015 pod č.j. KRPM-113600-8/ČJ-2015- 140516 za nedůvodné a uvedla, že se poškození mají domáhat práv u OSZ Prostějov, tzn. osob podezřelých z uvedených zločinů. GIBS dne 30.10.2015 pod č.j. GI-P-1289-3/2015 označila uvedené jednání policie opětovně za zákonné, aniž vyvrátila důkazy o napomáhání, resp. schvalování uvedených zločinů a povinnosti odůvodnit rozhodnuti o odloženi trestního oznámeni. Jak je nově doloženo na http://evropsky-kartel.blogspot.com/ v bodu 6, stížnost na rozhodnutí Policie ČR ze dne 22.10.2015 č.j. KRPM-113600-8/ČJ-2015- 140516 pak nově GIBS dne 16. 12. 2015 pod č.j. GI-K-1732-2/2015 označila za důvod předat šetřeni stížnosti k vyřízení OSZ Olomouc. Avšak OSZ Olomouc rozhodlo  již dne 30. 11. 2015 pod č.j. ZN 6313/2015 -8 , že Policie ČR dne 22.10.2015 v rozhodnutí č.j. KRPM-113600-8/ČJ-2015- 140516 nepochybila a že uvedené trestní oznámení předává k vyřízeni OSZ Prostějov, tzn. osobám podezřelým z uvedených zločinů. Avšak dne 31.12 .2015 stěžovatel obdržel nové rozhodnutí OSZ Olomouc ze dne 16.12.2015 č.j. ZN 6313/2015-10, ve kterém je uváděno, že OSZ Prostějov trestní oznámení vrátilo OSZ Olomouc k šetření pro místní nepříslušnost. OSZ Olomouc následně ve dvou větách uvádí, že věc přezkoumalo a neshledalo pochybení v práci policie a že k trestným činům nedošlo.

4.    Další nové skutečnosti: Jak bylo doloženo výše s č. j. ústavních stížností stěžovatele, Soud a soudy obecni, krajské a soud dovolací, ministr a ministerstvo spravedlnosti, OSZ Prostějov, dozorující KSZ Brno, stejně tak VSZ Olomouc a NSZ Brno nebo přímo nejvyšší státní zástupce nikdy neseznali jako nezákonné a jako porušování základních práv nevyšetřování či dokonce zákaz vyšetřit v bodu 2 uvedené trestní oznámení (zákaz policii věc šetřit, jak bylo opakovaně marně Soudu doloženo, vydala předsedkyně OSZ Prostějov JUDr. Naděžda Kezniklová dne 16.6.2011 pod č.j. 1 ZT 11/2010-195, viz bod 8 na http://osz-prostejov.blogspot.com/). Jak bylo Soudu doloženo v dodatcích 3 -5, v bodu 2 označené šesté trestní oznámení na prostějovské soudce a státní zástupce označil v trestním oznámení označený podezřelý (prostějovský státní zástupce Mgr. Ivo Černík) dne 14. 10. 2015 pod č. j. ZN 1946/2015-10 za nedůvodné, stejně tak  KSZ Brno dne 12. 11. 2015 č.j. 1 KZN 1922/-28. KSZ Brno v uvedeném rozhodnutí vědomě nepravdivě uvedlo, že uvedená trestní oznámení již řešil a vyřešil dovolací soud. Jak bylo Soudu doloženo v dodatcích, KSZ Brno v rozhodnutích ze dne 23. 11. 2015 pod č. j. SIN 40/2015    vědomě nepravdivě uvedlo, že spáchání uvedených zločinů  řešil a vyřešil Nejvyšší soud v rozhodnutích č. j. 8 Tdo 1231 /2011 a č.j. 11 Tdo 181/2015 a dne 30. 11. 2015 KSZ Brno pod č.j. SIN 42/2015 uvedlo, kolikrát od roku 2009 šetřilo nezákonné jednáni proti členům výzkumu  a seznalo je – v rozporu s doloženými skutečnostmi - za zákonné. Jak je nově doloženo na http://evropsky-kartel.blogspot.com/ v bodu 7, stížnost stěžovatele ze dne 30. 11.2015 na vydávání vědomě nepravdivých informací KSZ Brno, že uvedené zločiny prostějovských soudců a státních zástupců kdy šetřil Nejvyšší soud pod č. j. 8 Tdo 1231 /2011 a č.j. 11 Tdo 181/2015, označil vrchní státní zástupce VSZ Olomouc  dne  21.12.2015 pod č.j. SIN 304/2015 za nedůvodnou a uvedl, že KSZ Brno splnilo svou zákonnou povinnost, když stěžovateli uvedlo č.j. rozhodnutí Nejvyššího soudu,ve kterých bylo o uvedených zločinech jednáno, což nelze doložit. Ministerstvo spravedlnosti se ke stížnosti stěžovatele ze dne 30. 11. 2015 spojené s kárným podnětem na státní zástupce KSZ Brno dosud nevyjádřilo.

5.    Společnost Cannabis is The Cure, z.s, zastupující poškozené fyzické a právnické osoby proto dne 4. 1. 2016 požádala Nejvyšší státní zastupitelství, aby přikázalo VSZ Olomouc trestní oznámení dozorovat a řádně vyšetřit, stejně tak nešetřené podněty v Praze, viz http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/  Věc je vedena od 4.1.2016 u NSZ pod č.j. 6 NZN 1004/2016 a u VSZ Olomouc jsou podklady pro dané řízení vedeny od 22.12.2015 pod č.j. 1 VZN 764/2015


II.
Návrh na vyloučení

6.    Jak je doloženo na http://evropsky-kartel.blogspot.com/   v bodu 8 ode dne 21. 12. do 24. 12. 2015 podaly české nevládní organizace asociace Open Royal Academy, zakladatelé a podporovatelé výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure, členové European Cannnabis  Church a přípravného výboru české Konopné církve předsedovi Soudu podnět na zahájení kárného řízení a řízení ve věci nevhodného chování ústavních soudců stížnosti č. j. I. ÚS 2431/15 (Ludvík David, Kateřina Šimáčková a David Uhlíř ) za opětovně neodůvodněné rozhodnutí vůči dalšímu členu výzkumu v meritorně totožné věci, a to v rozhodnutí ze dne 10. 12. 2015 č. j. I. ÚS 2431/15. V tomto řízení bylo opětovně stěžovatelem a členem výzkumu kvalifikovaně napadáno porušení unijního a českého práva v rozhodnutí Nejvyššího soudu č. j. 8 Tdo 1231 /2011 ze dne 27. 10. 2011 a doloženy nové skutečnosti pro obnovu trestního řízení (viz níže).

7.    Konkrétně bylo například označeno jako zjevně nedůvodně podaná stížnost nehodna meritorního projednání nevyrovnání se s napadaným mylným tvrzením NS (č. j. 8 Tdo 1231 /2011) a všech nižších soudů, že konopí je prekurzor.

8.    Takový mylný a přitom klíčový výrok v případě stěžovatele uvedl v prvním trestním řízení u OS Prostějov (č. j. 2 T 104/2010), který se s porušeným unijním právem vůbec nevyrovnal, odvolací Krajský soud Brno (č.j.3 To 25/2011).

9.    Toto mylné tvrzení odporující judikatuře a nálezu Soudu se stalo v případě stěžovatele pro Nejvyšší soud (č. j. 8 Tdo 1231 /2011) významnou záminkou nepoložit předběžné otázky SDEU. Vědomě však v rozporu s článkem 267 SFEU a nálezy Soudu č.j. II. ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2012. Tyto nálezy označily takové jednání z úmluv povinné poslední soudní instance členské země za porušení základního práva na spravedlivý proces a zákonného soudce, v případě stěžovatelů pak také porušení základního práva na udělení trestu toliko na základě zákona.

10.  Že konopí není prekurzor jednoznačně explicitně určil nález Soudu č.j. II. ÚS 254/08 z  18. 11. 2008 a judikatura Nejvyššího soudu ze dne 23.7.2006 č.j. 3 Tdo 687/2006 a 30. 1. 2008, č.j. 3 Tdo 52/2008 ( Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008). ….. protože konopí je již samo o sobě omamnou a psychotropní látkou, není pěstování konopí samo o sobě výrobou drog …….

11.  Že konopí není prekurzor doložil do spisu také soudně znalecký posudek Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 10. 8. 2015 č. 1/1- 2015 podepsaný prof. RNDr. Zdeňkem Dvořákem, DrSc., Ph.D. a schválený děkanem fakulty prof. RNDr. Ivo Frébortem, CSc., Ph.D. Tito znalci rovněž potvrdili studiemi doložená tvrzení znalců doc. RNDr. Petera Ondry, CSc. a doc. Lumíra Hanuše, DrSc., uvedená Soudu společně na http://univerzita-palackeho.blogspot.com/,

12.  Výše označení znalci rovněž shodně uvedli, že je zásadní rozdíl v obsahu účinné látky THC v konopí dle určeného vzorku k měření, s čímž se žádný soud rovněž nevyrovnal Měřeno mělo býti od 1. 1. 2010 dle definičního vzorku dle trestního práva, a to ze vzorku celého objemu rostliny konopí dle přílohy 1. A. 1 nařízení č. 455/2009 Sb. ve znění předpisu do vysoce kreativní novelizace nařízením č. 3/2012 Sb. s platností od 5. 1. 2012, tzn. v době jednání stěžovatelů měla být rostlina zvážena, zhomogenizovaná a následně měla proběhnout kvantitativní analýza reprezentativního vzorku. Takový důkaz žaloba nikdy nedoložila a je pro posouzení trestnosti rovněž zcela zásadní. Rozhodnutí udělit trest bez důkazů a bez jakéhokoliv předpisu k získání důkazu dokládá porušení základního práva v článku 39 LZPS, trestu toliko na základě zákona. Z hlediska zákonné definice vzorku k měření na obsah THC lze v danou dobu s výhradami nálezu Soudu ze dne 23.7. 2013 č.j. Pl. ÚS 13/12 označit jako zákonný vzorek pouze § 2 písm. d) ZoNL (3 zcela odlišné definice konopí s doloženým extrémním rozdílem látek nákladnou srovnávací studií stěžovatele z měření, které prováděl znalec doc. RNDr. Peter Ondra, CSc., což bylo doloženo v předchozích dodatcích Soudu a je uvedeno přímo na http://konopijelek.blogspot.com/), resp. dle unijní normy  dle přílohy 1 Nařízení ES č. 1122/2009 (v metodice je určeno množství, místo a doba sběru, charakter směsi a limitní termín zrání). Nic z toho nebylo žalobou dodrženo, ani doloženo.

13.  Soudci se nikdy nevyrovnali s tím, že Nejvyšší soud v napadaném usnesení č. j. 8 Tdo 1231 /2011 mylně uvedl (bez odůvodnění odmítnutá první ústavní stížnost č. j. II. ÚS 664/12), že není třeba oznamovat změny technických předpisů výroby konopí jako léku Evropské komisi dle povinnosti Směrnice 98/34/ES při změně ZoNL a není třeba položit předběžné otázky SDEU, protože ZoNL údajně není technickým předpisem ve smyslu Směrnice 98/34/ES a také proto, že Nařízení ES č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog již bylo implementováno do ZoNL. Soud rozhodl v rozporu s odkazovanou veřejnou databází TRIS a doloženou notifikací změny ZoNL a ukončení pokusnického bádání s konopím dle § 5, odst. 5. ZoNL předpisem č. 273/2013 Sb. vedené v databázi TRIS pod č. 2012/329/CZ.

14.  Že Nařízení ES nejde implementovat do zákona vyloučil i Soud v nálezu č. j. Pl. ÚS 50/04 ze dne 8. 3. 2006.

15.  Citujme nález Soudu k Nařízení ES č. 1609/2005: … Nařízení ES „je bezprostředně aplikovatelné v právu členských státu a nepředpokládá další implementaci ve vnitrostátním právu členských státu a nepředpokládá další implementaci ve vnitrostátním právu“.

16.  Opět byly označenými soudci argumenty stěžovatele (od roku 2012) neodůvodněně odmítnuty a bylo opětovně zabráněno nařídit položit předběžné otázky SDEU.

17.  Dodejme, že rovněž nedošlo k vyvrácení mylného výroku NS (č. j. 8 Tdo 1231 /2011), že pěstitelé konopí do 100m2/osobu pěstitební plochy musí mít povolení k pěstování a zacházení s konopím k účelům pokusnickým nebo průmyslovým. Takovou nepravdu vylučují Evropské komisi neoznámená novelizace  §§ 29 a 5, odst. 5 ZoNL předpisy č. 362/2004 Sb. a č. 50/2013 Sb. a znění daných předpisů od 20. 5. 2004 do 1. 4. 2013, tzn. v době skutku stěžovatelů.

18.  Dodejme, že rovněž nedošlo k vyvrácení nereflektovaného argumentu obhajoby o legalitě jednání stěžovatelů také dle §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku, a to zejména s ohledem na unijní a českou judikaturu netrestnosti léčby a výzkumu konopí ze dne 30. 1. 2008, č.j. 3 Tdo 52/2008 ( Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008) a judikaturu C‑137/09 Josemans.

19.  Soud dne 5. 1. 2015 pod č. j. č. j. SPR. ÚS 578/15  k žádosti dle infozákona uvedl, že na otázku, zda nějaká rozhodnutí Ústavního soudu zrušila předchozí nálezy a judikaturu ustavenou nálezem sp. zn. 

20.  II. ÚS 254/08, pokud jde o statut konopí, 

21.  Pl. ÚS 50/04, pokud jde o transpozici nařízení ES/EU, 

22.  II. ÚS 1009/08, pokud jde o ústavní důsledky nepoložení předběžné otázky.

23.  K tomuto Soud uvedl.

24.  „Tyto nálezy platí a nebyly žádným pozdějším rozhodnutím „zrušeny“.

25.  Jak je doloženo v bodu 8 na http://evropsky-kartel.blogspot.com/, stěžovatel při vědomí opětovného možného neodůvodněného rozhodnutí Soudu nejen v jeho, ale každé analogické další kauze od soudů obecních přes dovolací až po ústavní, podal na dané soudce (č. j. I. ÚS 2431/15) trestní oznámení s označením výše uvedených pochybení. Trestní  oznámení je ode dne 22. 12. 2015 vedeno Policií ČR pod č.j. KRPM-1551/ČJ-2015-140573 a je šetřeno P ČR Olomouc, což bylo dne 5.1.2015 uvedeno PĆR pod č. KRPM-155627-1/ČJ-2015-1400KR. Stěžovatel podání učinil i pro nalezení hranice ústavnosti při porušení čl. 23 LZPS danou dosud dle rozhodnutí Soudu okrajově nálezy č.j. I. ÚS 108/96, III. ÚS 3197/13 a  Pl. ÚS 27/09, kdy stěžovatel vždy primárně hledá, navrhuje a dokládá právní řešení.

26.  Stěžovatel se domnívá, že uvedené skutečnosti dávají vážnou pochybnost k nestrannosti daných ústavní soudců z projednání této ústavní stížnosti v plénu Soudu, neboť Soud se bude muset vyrovnat nejen nyní, ale i v dalších měsících se zcela totožnými právními otázkami dalších analogických ústavních stížností, které ústavní stížnost č. j. I. ÚS 2431/15 explicitně pojmenovala, ale bylo rozhodnuto -  jako vždy od roku 2012 - bez meritorního projednání napadaných výroků majících oporu v judikatuře a doložených důkazech.III.
Opakované nezákonné jednání předsedkyně OSZ Prostějov – nové skutečnosti a opakovaná žádost o vydáni předběžného opatřeni

27.  Jak bylo Soudu doloženo Nejvyšší soud dne 23. 2. 2012 pod sp. zn. 3 Tz 1/2012 (z popudu dovolání ministra spravedlnosti) neseznal jako zákonné rozhodnutí prostějovského státního zástupce Mgr. Ivo Černíka ze dne 10. 3. 2011 č.j. 1 ZT 244/2010 (totožné je také rozhodnutí předsedkyně OSZ Prostějov JUDr. Naděždy Kezniklové ze dne 16.6.2011 č.j. 1 ZT 11/2010-195 schvalující postup státního zástupce Mgr. Ivo Černíka), ve věci schválení vysoké pokuty stěžovateli za údajně špatnou písemnou omluvu stěžovatele z policejního výslechu dne 10.2.2011 ke druhé konfiskaci projednávané touto ústavní stížností s doloženým zapřením výše uvedeného nařízení NS (neudělit  stěžovateli pokutu) soudkyní OS Prostějov Mgr. Ivonou Otrubovou dne 4. 5. 2012 pod č.j. 0Nt 820/2011 (dovolání ve věci způsobených zločinů, zákazu zločiny prošetřit  a záhadného úbytku zkonfiskovaného majetku z farmy v Ospělově ministr spravedlnosti nikdy NS nepodal, stejně tak nebylo nikdy zahájeno kárné řízení s označenými soudci a státními zástupci).

28.  Soud byl v prvním dodatku této stížnosti dne 11. 11. 2015 žádán, aby vydal předběžné opatření, jímž zakáže orgánu veřejné moci, tj. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Oddělení obecné kriminality SKPV, Újezd 12, 796 77 Prostějov, aby zlikvidoval zajištěné (odebrané) věci uvedené v Protokolu o provedení domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků ze dne 3.9.2014 č.j. KRPM-59428-20/TČ-2014-141271 a zde dne 3.9.2015 č.j. KRPM-58697-9/TČ-2015-141271.

29.  Soudu bylo uvedeno, že přes opakované stížnosti na průtahy Policie ČR nešetří ani konfiskaci ze dne 3.9.2014, kdy byl mimo jiné již podruhé naměřen nadlimit THC u uznané odrůdy konopí (nyní odrůdy Carmagnola, v roce 2012 u odrůdy Finola). Jak je nově doloženo na důkazech na http://evropsky-kartel.blogspot.com/ v bodu 9, Policie ČR následně dne 4. 12. 2015 pod č. j. KRPM-58697-18/TČ-2015-141271 (opětovně) obvinila stěžovatele za zločin nedovolené výroby drog (pátá a šestá konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově dne 3. 9. 2014 a 3. 9. 2015) osobně předaného stěžovateli dne 16. 12. 2015 v Ospělově motorizovanou jednotkou policie, aniž se policie jakkoliv vyrovnala s průtahy, nebo trestními oznámeními na spáchané zločiny a důkazy nezákonného jednání prostějovských OČTŘ od roku 2009, resp. ČR od roku 2012.

30.  V bodu 9 na http://evropsky-kartel.blogspot.com/ je dále nově uvedeno další vědomě nepravdivé rozhodnutí vedoucí  OSZ Prostějov Kezniklové, a to rozhodnutí  ze dne 9.12.2015 č. j. ZN 2066/2014-174 (obdržené stěžovatelem dne 18.12.215), v němž uvedená státní zástupkyně v rozporu s důkazy ve spisu č.j. KRPM-59428/TČ-2014-141271 (pátá konfiskace dne 3.9.214) uvedla, že stěžovatel je za (cca roční) průtahy policie spoluodpovědný, pro což neexistuje jediný důkaz.

31.  Konkrétně uvedená státní zástupkyně vědomě nepravdivě jako důvod prodlevy uvedla, že se stěžovatel nedostavil do Hradce Králové na šetření k soudnímu znalci prof. MUDr. Vladimíru Hosákovi, PhD.  a zamlčela důkazy ve spisu.

32.  Jak bylo stěžovatelem napadáno stížnostním postupem policii, když byl v březnu dubnu 2015 znalcem Hosákem osloven, stěžovatel nebyl o jmenování znalce Hosáka v rozporu se všemi ustanoveními a právy dle § 105 trestního řádu vůbec informován a neznal otázky znalci a nesměl se k němu vyjádřit!

33.  Jak bylo policii a OSZ Prostějov doloženo, uvedený znalec Hosák dne 12. 1. 2015 u OS Olomouc (č.j. 5 Nt 120/2014) zcela vědomě a v  rozporu s důkazy ve spisech a zdravotnické dokumentaci a v hrubém rozporu s § 107 trestního řádu  hodnotil důkazy a řešil právní otázky v jednání stěžovatele a označil stěžovatele světově unikátní DG.

34.  Stěžovateli prý podle znalce Hosáka, parafrázujme zhuštěně, od roku 2008 vždy od dubna září, když roste konopí, vymizí duševní funkce a on nechápe, že páchá nebezpečný trestný čin pěstování konopí. Což prý umí psychiatrie v ústavech léčit jako blud, nejlépe až rok v ústavu pod vysokými dávkami antipsychotik, jak uvedl soudu 12. 1. 2015 znalec Hosák.

35.  O propojení znalce Hosáka z Karlovy univerzity s tzv. odborníky a předkladateli neoznámeného předpisu konopí  obchodních společností do lékáren za 100 – 300 Kč/gram květu konopí k výzkumu na českých občanech zákonem č. 50/2013 Sb. jako napr. rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, PhD. bylo stěžovatelem policii i olomouckému soudu marně doloženo dostatek důkazů. Mj. také i v žádosti stěžovatele o vyloučení znalce Hosáka pro odbornou nekompetenci jako předsedy biologické psychiatrické společnosti, dle stěžovatele novodobé „marxistické“ vědy, nyní ve službách farmaceutických společností.

36.  Státní zástupkyně Kezniklová v rozhodnutí ze dne 9. 12. 2015 č. j. ZN 2066/2014-174 dále uvedla, že stěžovatel nebyl znalcem Hosákem posouzen, proto policii nařídila vykonat posouzení stěžovatele uvedeným znalcem Hosákem i přes všechna výše uvedená vědomá pochybení a stížnosti!!!  

37.  Je evidentní, že záměrem nejen OSZ Prostějov je, aby byl stěžovatel opětovně degradován, zesměšňován, zcela utahán a nejlépe zdravotně a sociálně zlikvidován, prohlášen za nezpůsobilého vymáhat právo a doložit zločiny odpovědných osob nejen OSZ a OS Prostějov a je záměrem, aby majetky z konfiskací 2014 a 2015 byly co nejdříve zlikvidovány, jako se stalo u konfiskací od roku 2009 opakovaně. Zvláště pak za situace, jak bylo Soudu doloženo, že policie nemá konopí ani zvážené a současně vykazuje nad limit THC.   

38.  Jak je doloženo ve spise a bylo státní zástupkyni Kezniklové známo rovněž z posudku znalce MUDr. Jiřího Švarce, PhD.  č. 750 na stěžovatele ze dne 8. 3. 2015 a svědecké výpovědi znalce Švarce u olomouckého okresního soudu dne 14.5.2015 (č.j. 5 Nt 120/2014), nebyl u stěžovatele, parafrázujme zhuštěně , nikdy důvod pro řešeni právního problému psychiatrií a  označovaní stěžovatele za neschopného se hájit nemá oporu v důkazech. Dodejme, že vyjádření znalce Švarce vedla OSZ a OS Prostějov a KSZ a KS Brno v roce 2015 k odmítnutí obnovy řízení stěžovatele pro nové důkazy. Prý dle SZ nejde o nový důkaz …. Jak je Soudu známo z ústavní stížnosti stěžovatele, majetky z konfiskací 2010 – 2012 byly přes protesty nejen stěžovatele policejně zlikvidovány pro údajnou právní nezpůsobilost stěžovatele z důvodu světově unikátní DG.

39.  Stěžovatel doufá a věří, že výše uvedené povede Soud alespoň ke  komentovanému předběžnému opatření (OSZ Prostějov určený znalec Hosák), nebo dojde k rozhodnutí Soudu v naléhavém režimu také z důvodu doloženého týrání stěžovatele enormní byrokracií s doloženou marností dovolat se zákonného řešení. 

IV.
Opakované nezákonné jednání MZ ČR

40.  Stěžovatel na http://evropsky-kartel.blogspot.com/ v bodu 10 nově dokládá zápis z jednání na MZČR ze dne 22. 3. 2012.

41.  K tomuto jednání se MZ ČR opakovaně odmítalo vyjádřit a podle informovaného svědka se na jednání probírala kromě převzetí funkce agentury pro konopí Výzkumným ústavem rostlinné výroby (VURV) rovněž otázka cen a bylo (ředitelem VURV?) hovořeno o ceně kolem 10 Kč/gram/samičího květu. Což je přiměřená, ale pro některé terapeutické produkty stále vysoce nadsazená cena, byt limitní dávka v lékárně by i tak vycházela na neuvěřitelných cca 2.000 Kč/ měsíc, nyní zcela iracionálních cca 50 tisíc Kč/měsíc.

42.  Je doložitelná maximální snaha předkladatelů neoznámeného předpisu č. 50/2013 Sb. tuto hanebnost „schovat“ prostřednictvím proplácení výzkumných produktů obchodních společností (samičí konopný květ v lékárně odlišného složení) neoznámeného předpisu č, 50/2013 Sb. ze zdravotního pojištění!

43.  Společnost Cannabis is The Cure, z.s. učinila celkovou sumarizaci nezákonných rozhodnutí MZ ČR za posledních 7 let a podala dne 2. 1. 2016 níže uvedenou souhrnnou – pro Soud krácenou - žádost.

44.  Přestože lze text podání MZ ČR ze dne 2. 1. 2016 najít rovněž v bodě 10 na http://evropsky-kartel.blogspot.com/, uvede stěžovatel klíčové údaje z žádosti MZ přímo.

45.  Předně uveďme, že Soudu doložené rozhodnutí MZ ČR ze dne 18.11.2015 č.j. MZDR 67908/2015-3/MIN/OVA, kde bylo uvedeno, že MZ ČR přes cca 5 stížností po roce a půl zjistilo, že MZ pouze opomnělo zaslat rozhodnutí vydané z příkazu ministra zdravotnictví dne 6. června 2014 č.j. MZDR 27796/2014-2/PRO, do dnešního dne ze strany MZ ČR nebylo „náhle nalezené“ rozhodnutí ministerstva zdravotnictví zasláno ani  poštou, ani elektronicky. Argumentace MZ k žádaným informacím je pro ústavní stížnost významná. Viz dané rozhodnutí MZ ČR na http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/

MZ ČR bylo žádáno doložit (kráceno):
·         Zašlete informaci, zda MZ ČR již rozhodlo a zaslalo rozhodnutí na naše odvolání k rozhodnutí MZ ČR ze dne 18.11.2015 č.j. MZDR 67908/2015-3/MIN/OVA (mj. o doložení, že konopí pod 0,3 % THC nebo na 20% THC nebí léčivé.) Současně je napadán neodborný postup MZ ČR k limitům obsahu látek v konopí a sdělení, že je farmakologicky nevýznamné, když je v konopí 60 násobný rozdíl potence THC mezi dvěma vyhláškami ad.)

·         Zašlete informaci, jaké legislativní překážky z práva EU bránily MZ ČR do 1. 4. 2013 vydat povolení k výrobě terapeutických produktů z vlastní produkce konopí (masti, čípky, spray) ověřených  z genetik v našem výzkumu od 20. 5. 2004 v rámci pokusnického bádání dle §§ 29 a 5, odst. 5 zákona o návykových látkách.

·         Zašlete informaci, jaké legislativní překážky z práva EU bránily MZ ČR od 1. 4. 2013 do 31. 12. 2013 vydat povolení k výrobě terapeutických produktů z vlastní produkce konopí (masti, čípky, spray) z genetik ověřených  v našem výzkumu od 20. 5. 2004 v rámci pokusnického bádání dle §§ 29 a 5, odst. 5 zákona o návykových látkách.

·         Zašlete informaci, jaké legislativní překážky z práva EU brání MZ ČR od 1. 1. a 1.4 2014 vydat povolení k výrobě terapeutických produktů z vlastní produkce konopí (masti, čípky, spray) z genetik ověřených  v našem výzkumu od 20. 5. 2004 do 31. 12. 2013 v rámci pokusnického bádání dle §§ 29 a 5, odst. 5 zákona o návykových látkách. Pokud tomuto nic nebrání, vše potřebné k vlastní produkci konopí na ploše do 100m2/osobu zašlete (formuláře).

·         Zašlete informaci, zda je pravdou tvrzení žadatele, že opakovaně do roku 2013 MZ ČR sdělilo, že žádný právní subjekt nemá povolení k výrobě terapeutických produktů z konopí z místní produkce konopí a žádný subjekt nemá povolení k výrobě Dronabinolu. Pokud je snad tato informace nepravdivá a MZ ČR před rokem 2013 nějakému subjektu povolilo vyrábět nějaké produkty z konopí (květ, výtažek, tinkturu, atd.) nebo Dronabinol, toto sdělte včetně jména a data přidělení povolení MZ danému subjektu.

·         Zašlete informaci, zda je pravdou tvrzení žadatele, že MZ ČR opakovaně členům výzkumu Konopí je lék/Cannabis si The Cure do konce roku 2015 odmítalo sdělit, zda MZ vydává povolení k výrobě konopných terapeutických produktů z vlastní produkce konopí s aktivitami izolace konopných pryskyřic dle § 15 písm. e) zákona o návykových látkách, tzn. jiného povolení než je povolení produkce konopí na květ licencované SUKLem/SUKLem jako tzv. léčebné konopí.  Pokud však takové povolení k pěstování, zpracování a produkci vydat lze, zašlete všechny potřebné formuláře a rovněž sdělte, jaké subjekty již takové povolení a kdy v ČR získaly.

·         Zašlete informaci, zda je pravdou tvrzení žadatele, že MZ ČR opakovaně členům výzkumu Konopí je lék/Cannabis si The Cure do konce roku 2015 odmítalo sdělit informace, které vyplývají z každoročních hlášení OSN o roční spotřebě cca 50 kg konopných drog na území ČR k vědeckému výzkumu, kdo uvedené konopí pěstuje, kdo konopí pro výzkum a komu v ČR dodává, jak složené, jak a kým zpracované a kdo a s jakými výsledky pak publikuje studie o tomto výzkumu hlášenému OSN. Pokud toto MZ ČR neuvedlo, toto sdělte a zašlete uvedené žádané informace.

·         Zašlete informaci, zda je pravdou tvrzení žadatele, že MZ ČR od roku 2008 do konce roku 2012 opakovaně členům výzkumu Konopí je lék/Cannabis si The Cure odmítalo (nikdy se nevyjádřilo) registrovat více než 18 odrůd konopí k léčbě, naposledy pak žádaných v době schůzky s ministrem zdravotnictví v červenci 2012 skrze podatelnu MZ ČR a žadateli o registraci byli zakladatelé odborné společnosti Konopí je lék,o.s. a v podání byly uvedeny názvy odrůd konopí Cannabis sativa Friedrich Nietzsche.

·         Zašlete informaci, zda je pravdou tvrzení žadatele, že výdej konopného květu v lékárnách (gram cca 300 Kč) zahájený fakticky až od listopadu 2014 nepřekročil ve spotřebě do listopadu 2015 celkově za celý rok pro ČR limitní roční spotřebu jednoho nemocného člověka (180 gramů na měsíc) dle v roce 2015 novelizované konopné vyhlášky. Přestože touto informací disponuje SUKL/SAKL, sdělte, zda je vám znám tento stav ohrožující zdraví a životy a svobody a základní práva občanů (viz zdůvodnění nouzového režimu vyhlášky č. 221/2013 Sb. Evropské komisi).

·         Zašlete informaci, zda je pravdou tvrzení žadatele, že marně a opakovaně marně žádal vydat informace od MZ ČR ke schůzce na jaře 2012 na MZ ČR, kde byla v přítomnosti společného dozorčího rady odborné společnosti Konopí je lék,o.s. a Edukativní konopné kliniky v Praze a ředitele Výzkumného ústavu rostlinné výroby a příslušníků P ČR uváděna konečná kupní cena cca 12 Kč za gram konopného květu v lékárenské kvalitě. Pokud byla uváděna cena jiná, tuto uveďte. Sdělte, zda je pravdou, že MZ ČR žadateli uvádělo, že informace nevydá, protože šlo o interní jednání na MZ a nikoliv veřejnou informaci a sdělte, zda takové jednání skutečně proběhlo a zda zápis z uvedeného jednání, který žadatel jako člen Open Royal Academy zasílal MZ ČR k ověření byl faktickým zápisem MZ ČR.


·         Zašlete informaci, zda je pravdou tvrzení žadatele, že Evropská komise dne 22. 8. 2012 pod. č.j. 2012/329/CZ přijala změnu technického předpisu k výrobě konopí a jeho produktů, tzn. získávání, skladování, výroby a distribuce genetik konopí zpracovaných bez jakýchkoliv omezení do 1..4.2013 k účelům pokusnickým (do 31. 12. 2013 k účelům pokusnickým s limitem do 0,3% THC) na účel zahradnický, který je od roku 1961 v souladu s Úmluvami OSN, leč nebyl dosud v zákoně uváděn.

·         Zašlete informaci jako gestor předpisu, zda je pravdou tvrzení žadatele, že v roce 2016 může bez jakéhokoliv omezení pořádat v souladu s dle §§ 29 a 5, odst. 5 zákona o návykových látkách bez jakéhokoliv hlášení úřadům (při pěstování na ploše do 100m2/osobu) mistrovství světa zahradnického pěstování konopí na kytice, kořen a stonek. 

·         Zašlete informaci, od kdy a kolikrát se ustanovení o pokusnickém zacházení s konopím ve smyslu § 5, odst. 5 zákona o návykových látkách objevilo/objevovalo v české legislativě a jednotlivých předpisech před přijetím zákona o návykových látkách v roce 1998, včetně legislativy před rokem 1989. Zašlete tu část důvodové zprávy předpisů v gesci MZ ČR, které o pokusnictví s konopím v jednotlivých předpisech pojednávaly.

·         Zašlete informaci, zda je pravdou tvrzení žadatele, že ani Evropská komise, ani OSN nevydaly ČR výjimku z článku 23, resp. článku 28 nad rámec Jednotné úmluvy o drogách k zřízení agentury při zavedení pokusnického bádání s konopím bez omezení ve smyslu novelizace předpisu § 29 zákona o návykových látkách od 20. 5. 2004 při pěstování do 100m2/osobu. Pokud je informace nepravdivá, sdělte, jaké mezinárodní předpisy v této věci (pokusnické zacházení s konopím bez omezení/s omezením) ČR kdy a s kým schválila/přijala a jejich označení uveďte, popřípadě odkažte na kopii na internetu. Stejně tak uveďte, jaký obsah THC v konopí limitují úmluvy OSN k zahradnickému pěstování a který článek úmluvy limitní obsah THC obsahuje.

·         Zašlete informaci, zda je pravdou tvrzení žadatele, že MZ ČR žadateli v roce 2015 uvedlo, že neplánuje žádnou změnu ustanovení zákona o návykových, a to ani k možnosti získání povolení k výrobě konopných produktů metodami dle § 15 písmeno e) zákona o návykových látkách. Pokud MZ ČR v roce 2015 nebo v roce 2016 plánuje změny zákona o návykových látkách, jejich základní odůvodnění a změny §§ zašlete.


·         Zašlete informaci, kdo konkrétně (osoba/odbor/konkrétní dokument, který to dokládá a odůvodňuje) dal podnět oznámit Evropské komisi 21. 5. 2012 změnu technického předpisu výroby konopí a konopných produktů dle novelizace § § 8 a 5, odst. 5 zákona o návykových látkách zákonem č. 273/2013 Sb. s platností od 1. 1. 2014 a sdělte informaci, kdo konkrétně je na MZ ČR odpovědný, že Evropské komisi nebyly oznámeny změny výroby konopí dle § § 29, 24, 24a), 24b), 15 písmeno e), 8 a 5, odst. 5 zákona o návykových látkách předpisy č. 362/2004 Sb., 141/2009 Sb. a 50/2013 Sb.VI.
MZ ČR a SUKL/SAKL – nové skutečnosti ve světle mezinárodního práva a výzkumu a cannabisterapie a vzniku licenčního a patentního Institutu. 

46.  Když stěžovatel v polovině devadesátých let 20 století získal v rámci postragudálního vzdělávání v adiktologii diplom z dlouhodobého výcviku univerzity San Diego, ten samý rok měli občané Kalifornie povoleno pěstovat konopí k léčbě a výzkumu.

47.  Přestože federální zákony USA ZAKAZUJÍ pěstovat konopí a jakkoliv zacházet s tzv. marihuanou, v lednu 2016 mají desítky státu USA zavedeny různé formy regulace pěstování konopí včetně regulace prodeje marihuany pro rekreační užívání!

48.  Jak je doloženo na Google v článku Hospodářských novin ze dne 5. 12. 2015, „Kanada jako první země G7 zcela zlegalizuje marihuanu“, konopí k léčbě a výzkumu musí Kanada poskytovat dle rozhodnutí Nejvyššího soudu již od roku 2001! 

49.  Jak je rovněž doloženo na Google v článku Hospodářských novin ze dne 29. 12. 2015 „Ekonomické důsledky legalizace marihuany“, ekonomická analýza dokládá vysoký celospolečenský prospěch legalizace marihuany – ilustrováno na Coloradu.

50.  Přestože úmluvy OSN NAOPAK nezakazují léčbu a výzkum konopí, přestože toto ROVNÉŽ nezakazuje ani vymahatelné právo Evropské unie, jak bylo stěžovatelem doloženo na rozhodnutí Europarlamentu, judikatuře SDEU a ČR po vstupu do EU, bylo a je nejen předkladateli a poradci neoznámeného předpisu č. 50/2013 Sb. a konopných vyhlášek vědomě mylně veřejně uváděno, že úmluvy OSN zakazují pěstování konopí a že musí být nejprve zřízena státní agentura, což praxe popírá na důkazech a je v rozporu s důkazy z členských zemí! Argumentace MZ ČR, že má právo pěstování konopí zakazovat, protože je moc kuřáků marihuany, je zcela právně, odborně a ekonomicky vadná a vede k ohrožení občanů. Vláda má celý aparát úředníků, kteří roky marně oznamují nezbytnost regulačních opatření. Ve světle ČR jako jednoho z největších producenta máku na světě, což není hysterizováno a produkce netrpí, je situace s mnohem bezpečnějším a medicinsky užitečnějším konopím naprosto absurdní.

51.  Předkladateli neoznámeného předpisu č. 50/2013 Sb. (konopí do lékáren) bylo zamlčováno sdělení všech tří úmluv OSN, citujme obecně k restrikcím: „pokud tak ústava členské země povoluje činit“. EU právo kartelům a monopolům extra práva nedovoluje, viz zejména článek 34 SFEU, stejně tak zákon o zdraví lidu.

52.  Jak doložil přední světový vědec léčebných účinku konopí Doc. RNDr. Lumír Hanuš, DrSc. marně dne 13. 3. 2015 Nejvyššímu soudu a je uvedeno ve spisu a na http://univerzita-palackeho.blogspot.com/,  agentura pro konopí byla – k neprospěchu výzkumu a nemocným – zřízena Izraelem letos až po 20 letech pěstování konopí občany a akreditovanými pěstírnami více než 20 tisíci občany zapojenými do výzkumu, avšak dodnes konopí vydávají pěstitelé a lékaři se od nemocných a pěstitelů učí, což je pro výzkum nezbytné.

53.  Dodejme, že když izraelští pěstitelé v roce 2010 na Cannafestu na stánku Edukativní konopné kliniky, výzkumu a odborné společnosti Konopí je lék, o.s. odnášeli 300 gramové pytle plné sušené konopné herby se semeny cannabis ruderalis od Mikulova z polí, světová media za několik měsíců přinesla zprávu, že izraelští vědci vyvinuli neomamné konopí. Není to náhodou to konopí úspěšně používané na cukrovku, autismus, epilepsii, některé formy rakoviny nebo schizofrenii, jak uvádí stěžovatel? Není to náhodou to konopí stěžovatele, kde byl nedostatek omamného THC v kvetu konopí od tzv. marihuany vyvažován dostatkem kanabinoidu CBD a jiných léčivých látek?


54.  MZ a SUKL neumí od roku 2010 dodnes doložit, odkud a kam a s jakým cílem výsledky putují konopné produkty oznamované každoročně OSN k výzkumu a léčbě (cca 50 kilogramů konopných drog), ani neumí vysvětlit, jaké druhy konopí dle konopných vyhlášek jsou vhodné (v jakém složení, formě podání a velikosti dávkování) pro tu či kterou nemoc, dělá, že nechápe, že nemohou být neoznámeným předpisem č. 50/2013 Sb. zakázány cílené metody léčby a výroba medicínských konopných produktu v podobě spray, čípku nebo masti nebo naopak nanotechnologií, nebo, kdo je konkrétně odpovědný za tendr SUKLu na vysoce omamné konopí s téměř 20 %THC bez CBD, které je pro naprostou většinu nemocných na terapii zcela nevhodné.

55.  Jak je doloženo na Google v článku Hospodářských novin ze dne 29. 12. 2015 „Lidé s roztroušenou sklerózou měli dostat levné konopí. Má ale nevhodné složení“, už se začíná novinářská obec zajímat o právní, finanční a bohužel i velký odborný „nepořádek“ neoznámeného předpisu č. 50/2013 Sb.

56.  Jak je doloženo na Google v článcích ČTK a dalších medií z prosince 2015 ke vzniku půl miliardou financovaného pražského Institutu pro výzkum kanabinoidů (http://icci.science) : Prodej licenci a patentu Institutu prý již za dva roky plně pokryje vstupní investice oznámené veřejnosti s podporou ministra MZ ČR a České televize poradci neoznámeného předpisu, kteří Institut vedou.

57.  V týdeníku Reflex a článku „Praha je světové centrum studia konopí“, dne 25. 12. 2015 výhodnost investice obhajují poradce a mediální tvář neoznámeného předpisu č.50/2013 Sb. následovným sdělením.

58.  Citujme k Institutu jednoho hlavních poradců neoznámeného předpisu č. 50/2013 Sb. MUDr. Tomáše Zábranského  „….. Prostě se sešlo víc příhodných okolností - všeobecně rozvinuté zdravotnictví a věda v ČR, dlouhá tradice zkoumání konopí a jeho možných léčebných využití, a dobrý základní zákon, který je podle nálezu OSN (jejího "hlídacího psa úmluv" - INCB) jednak plně konformní s úmluvami o drogách, jichž jsme signatářem, jednak vytváří zdravé a otevřené prostředí pro výzkum konopí na nejrůznějších úrovních. Ostatní státy světa nás sice mohou převýšit v jednotlivých vyjmenovaných aspektech, ale ta kombinace je unikátní a dělá to z ČR logický terč zájmu investorů, kteří si nepotrpí na příliš vysoké riziko. Zejména té konformity s OSN se většině zemí, kde se léčí konopím, dosud nepodařilo plně dosáhnout, a přitom je to pro ochranu investice v téhle velmi senzitivní a přitom velmi prudce a extrémně slibně se rozvíjející oblasti naprosto zásadní.“ Více o Institutu pro výzkum kanabinoidů na https://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/68234/praha-je-svetove-centrum-studia-konopi.html?utm_source=reflex.cz&utm_medium=copy

59.  Že by poradci a předkladatelé neoznámeného předpisu v  Institutu udělovali licence na pěstování nebo zpracování neomamného konopí, kdy tuto prohibici stěžovatel roky kritizuje a mediálně je stále konopí vědomě mylně označováno tzv. marihuanou? Nebo snad Institut bude udělovat licence a patenty pro výrobu omamného konopí a neomamných produktů, jaké také doložil stěžovatel? Sycený olej a mast na diabetickou nohu?  Čípek nejen na rakovinu? Spray nejen na prevenci otoku mozku? Nebo snad patenty na oční kapky nebo krevní plazmu? Že by snad poradci a předkladatelé neoznámeného předpisu v pražském Institutu odborně popřeli znalce a experty a dějinnou zkušenost lidstva a výzkumy, že genetiky a produkty konopí nejdou patentovat, jen registrovat?  Patentovat za cenu vědomé vědecké nepravdy, ale s razítkem ministerstva zdravotnictví a SUKLu?  

60.  Je velmi smutným svědectvím mediální, právní a odborné manipulace oslavný výrok pana Zdenka Majzlíka ze dne 3. 1. 2016 k ministrovi zdravotnictví sdělené úhradě nákladů konopí obchodních společností přes zdravotní pojištění (v takové extrémně nemravné ceně a nízké kvalitě). Pan Majzlík zcela vyčerpán letitým bojem za záchranu své dcery oslavuje tento stav, ale v článku „Konopí a dva dopisy dvěma ministrům“ současně píše, že k této věci nechce znát odpovědi na otázky zase za několik let, viz http://majzlik.blog.idnes.cz/


VII.
Znepřístupnění obecní kaple Nanebevzetí v Ospělově

61.  Krajský úřad Olomouckého kraje dne 31.12.2015 střediskové obci Ludmírov pod č.j. KUOK 113075/2015 opakovaně přikázal vyrovnat se s žádosti o doložení informace zákonným způsobem, totiž, zda kdy o podmínkách provozu kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově rozhodovali zastupitelé,  když obec opětovně dne 7.12.2015 uvedla, leč neuměla ničím doložit, že o věci rozhodovali zastupitelé a sdělili občanům pravidla. Dále rozhodnutí obce ze dne 7.12 dokládá povědomí obce o petici 7 občanů obce po konfiskaci v roce 2012 k zpřístupnění kaple a současně dne 4. 1. 2016 obec uvádí, že zákonný limit k projednání petice dle § 16/2 písm. f) a g) zákona o obcích jsou v obci Ludmírov celkem 3 občané. Současně z rozhodnutí obce vyplývá, že odmítá jakékoliv navrhované smírčí řešení a o kapli bude bez jakéhokoliv smluvního vztahu nadále rozhodovat subjekt (ŘK církev), který na žádosti o zpřístupnění kaple nereaguje, a jeho rozhodnutí nejsou vymahatelná. Dne 4. 1. 2016 obec reagovala na příkaz Krajského úřadu vydat informace o jednání zastupitelů a pravidlech provozu kaple informace, když uvedla, že je tím míněno přihlášení se zastupitelů obce k dokumentu z roku 1935 o příslušnosti tehdejšího vlastníka kaple k ŘK církvi, čím se rozumí, že o kapli rozhoduje ŘK církev, nikoliv vlastník …

62.  Obec současně dokládá, že je jí známo, že jednáním (označených) soudců a státních zástupců při konfiskacích v Ospělově vletech 2009 -2015 byly spáchány zločiny proti lidskosti, kdy rozhodnutí označených úřadů je uvedeno na http://ludmirov.blogspot.com/VIII.
Novoroční naděje závěrem
63.  Hlava katolické církve papež František šokoval v roce 2015 opakovaně sněm Vatikánských ortodoxních kardinálů mj. i těmito interními diskusními  výroky:

64.   Co si myslíte kdo jsem já,že jsem nějaký zástupce Boha na zemi, nějaký polobůh? Jsem jen obyčejný člověk jako i Vy všichni! Nač jsou Vám obrovské majetky?  Nač Vám byla Vatikánská banka? Do Božího království si je i tak nevezmete ! Zde na zemi alespoň pomáhejte chudým tohoto  světa najíst a obléknout se. Proč převážně všichni kněží hypnotizují lidí náboženstvím a nepochopitelnými kázáními? Naučme raději lidi žít s Bohem tak,aby nemuseli chodit do kostela jako náměsíční,bez rozmýšlení o tomto světě. To mi připadá jako když nemocný musí chodit na dialýzu.Věřící nejsou nemocní !  Neučte věřící nazpaměť písmo svaté a bibli, naučte je raději opravdově a šťastně žít! Z církve svaté se udělala jakási zvláštní škola a v ní je nenaučíte opravdově žít.  Jménem církve se omluvte, tak jako já všem nevinným lidem za všechny války světa,neboť pod všemi byla a je podepsána církev a náboženství !  A to od nespravedlivých náboženských výprav křižáků do Svaté země, až po dnešní nevýslovné projevy nesnášenlivosti. Jménem církve se také ospravedlňujte všem obětem sexuálního zvěrstva kněží spáchaných na dětech a ženách. S celibátem budeme muset něco udělat, protože všem normálním kněžím je jasné, že tyto ostudné činy jsou důsledkem potlačování přirozených hormonálních a pudových potřeb člověka, tak jak byl stvořen.  Sestupte s piedestalu, i my kněží jsme jen lidé a i když si hrajeme na bohy a nasazujeme si masku čistých a neposkvrněných hříchem,příroda si s člověkem, tak jak byl stvořen , své vždy udělá. Byli jsme stvořeni i s pohlavními orgány a ty jsou nedílnou součástí našich těl a jsou řízeny mozkem a hormony. To, co Vám říkám,není sebechvála. Pochopte prosím to, co jsem pochopil i já už dávno. To ne Bůh stvořil člověka k obrazu svému, ale člověk si od pradávna vytvářel Bohy na svůj obraz!!!

65.  Jděte ve jménu Božím!

Dne 6. 1. 2016
Dušan Dvořák, MMCA