První dodatek ústavní stížnosti č. j. III. ÚS 396/16Ústavní soud ČR
Joštova 8, 660 83 Brno

Dodatek ústavní stížnosti

č. j. III. ÚS 396/16

ze dne 4. 2. 2016

navrhované z důvodu veřejného zájmu a ohrožení zdraví a života
projednat v ústním a naléhavém řízení

Stěžovatelka
Mgr. Radomíra Dvořáková, nar. 18. 5. 1963

Stěžovatel
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962

Společně bytem Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
Zastoupeni
Mgr. Pavel Andrle
Advokát, ev. č. 13943
Kratochvílova 624/43
750 02 Přerov

I
Další důkazy naléhavosti řízení

1.    Ministerstvo zdravotnictví dne 14.3.2016 v rozhodnutí č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA, viz http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/,  uvedlo, že a) konopí není prekurzor, b) nařízení ES o prekurzorech nebylo a ani nemohlo být transponováno do zákona o návykových látkách a c) zákon o návykových látkách je technickým předpisem k výrobě konopí jako léku. Všechny tyto bez odůvodnění mylně odmítnuté ústavní stížnosti členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) č.j.  II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15 a naposledy dne 14.4. 2016 č. j. II. ÚS 3196/15 mylně tvrdily, že a) konopí je prekurzor, b) nařízení ES o prekurzorech bylo transponováno do zákona o návykových látkách a c) zákon o návykových látkách je technickým předpisem k výrobě konopí jako léku, jak bylo mylně uvedeno v rozhodnutí Nejvyššího soudu č.j. 8 Tdo 1231/2011. Tato výše uvedená mylná argumentace, že konopí je prekurzor etc., je však jediným způsobem, jak nepovolit přístup k Soudnímu dvoru EU k položení předběžných otázek a doložení hrubého porušení unijního práva. Takové jednání Nejvyššího soudu je v rozporu s právem na spravedlivý proces, zákonného soudce a trestu toliko na základě zákona.  S ohledem na fakt, že ministerstvo zdravotnictví odmítá vydat informace, kvůli kterým pak nejen členové výzkumu vedou tolik trestních řízení, byla dne 7. 4. 2016 podána na MZ ČR žaloba, viz http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/ Dodnes například nejde vydat povolení k výrobě konopných léčiv, jednotlivé pojmy zákona si protiřečí, nebo mají neznámý výklad, ministerstvo odmítá sdělit, kdo produkuje a kontroluje kvalitu cca 50 kg. konopných drog k výzkumu, které jsou každý rok za ČR hlášeny OSN apod.

 

2.    V příloze zasíláme žádost cca 50 občanů o naléhavé a veřejné (ústní) projednání předmětné ústavní stížnosti z důvodu ochrany života a zdraví nejen stěžovatelů.


3.    Stěžovatel byl dne 18.4.2016 Policií ČR Olomouckého kraje podeváté od roku 2010 bez jakékoliv zákonné opory obviněn v souvislosti s konopím (č.j. KRPM-51906/PŘ-2016-141211) a dne 22. 4. 2016 zahájeny úkony desátého trestního řízení v souvislosti s konopím, kdy policie opětovně u uznané odrůdy konopí (Fedora) naměřila nad limit THC (č.j. KRPM-55329-2/TČ-2016-140573-205). Dne 21.4.2016 předseda Nejvyššího soudu v rozhodnutí č.j. ZIN 38/2016 uvedl, citujme: "...Nejvyšší soud dosud problematiku vážení rostlin a způsobu měření THC v něm obsaženém v judikatuře neřešil. Trestním kolegiem NS ani plénem NS nebylo dosud zaujato stanovisko k otázkám, jakým způsobem mají orgány činné v trestním řízení správně vážit zajištěné rostliny konopí a jakým způsobem mají následně v těchto rostlinách měřit obsah THC“, viz http://nejvyssi-soud.blogspot.com


4.    Rovněž Policie ČR vůbec nemá představu, která ze zcela odlišných metod měření obsahu THC v konopí je zákonná, zda metoda používaná např. v Jihomoravském kraji, kdy konopí váží a obsahy látek tuhých částí konopí (?!) dopočítávají, nebo jako v Olomouckém kraji, kdy konopí vůbec ani nezváží, což vysvětluje extrémní úbytky stěžované ve všech trestních řízeních od roku 2009.  Současně policie dokládá, že odmítá vydat stanovisko k výše uvedeným tvrzením, nebo ke stanovisku ředitele Kriminalistického ústavu, který tvrdí, že se konopí měří na obsah THC podle toho, jak ho kdo užívá, což je důkaz naprosto nemístné kreativity v trestním právu. Viz rozhodnutí policejního prezidia ze dne 4.4.2016 č.j. PPR-9144-2/ČJ-2016-990140 a ze dne  21.4.2016 č.j. PPR-9144-4/ČJ-2016-990140 na http://ministr-vnitra.blogspot.com/


5.    Přes řady stížností od roku 2010 na zneužívání funkce úřední osoby a podnětů na kárné/trestní řízení se soudci a státními zástupci za odmítání vyšetření závažných trestných činů způsobených konfiskacemi konopí nevinným občanům, stále na tyto trestní podněty již 6 let státní zastupitelství vůbec nereagují a odmítají je vyšetřovat, a to jak okresní, tak krajská, vrchní státní zastupitelství, ani nejvyšší státní zástupce v tomto nevidí pochybení, viz podání nevládní organizace Art Language Factory,o.s. podílející se na výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) ze dne 10. 4. 2016 http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/ KSZ Brno opětovně dne 4. 4. a 15. 4. 2016 pod č. 1 KZN 1922/2015 a 13.4.2016 č.j. SIN 16/2016 vědomě nepravdivě uvedlo, že spáchané zločiny projednal Nejvyšší soud v dovoláních stěžovatele  č.j. 11 Tdo 181/2015 a 8 Tdo 1231/2011, viz http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/, když pro toto tvrzení neexistuje v uvedených usneseních Nejvyššího soudu žádný důkaz. 


6.    Stejně tak ve věci nešetření spáchaných zločinů nevidí pochybení ani policie, ani ministr a ministerstvo vnitra, viz http://ministr-vnitra.blogspot.com/ s doloženým rozhodnutím ze dne 11.4.2016 č.j. MV-52891-2/KM-2016 se sdělením, že pokud věc šetřilo státní zastupitelství, nemůže policie nic konat. Že SZ a justice věc vždy tyto trestní podněty zakazují vyšetřovat, bylo doloženo opakovaně. Stejně tak reaguje odbor dohledu Ministerstva spravedlnosti, který opakovaně odmítá uznat porušení zákona, naposledy dne 8.2.2016 č.j. MSP-136/2016-OJD-DPH a dne 9.3.2016 č.j. MSP-418/2015-OD-SPZ/12, viz stížnosti ministru vnitra od nevládních organizaci ze dne 21.3.2016 na http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/


7.    Soudem určená lékařka stěžovatele k ochranné léčbě MUDr. Dagmar Přikrylová podala opětovně dne 15. 2. 2016 návrh na ukončení ochranné léčby a uvedla dalšími důkazy násilí páchaného na členech výzkumu, stěžovateli a rodině stěžovatele, viz http://cannabis-research.blogspot.com/
II.

Návrh na vyloučení

Stěžovatelé se domnívají, že soudce zpravodaj Radovan Suchánek nemůže být nestranný a být zpravodajem této ústavní stížnosti, neboť opětovně odmítl řádně meritorně projednat vysoce kvalifikovaně zpracovanou ústavní stížnost stěžovatele, naposledy pak 14. 4. 2016 č. j. II. ÚS 3196/15, v níž bylo navrhováno, aby se pro podjatost vyloučil a jako soudce zpravodaj společně se senátem dne 14. 4. 2016 pod č. j. II. ÚS 3196/15 opětovně rozhodl o ústavní stížnosti bez odůvodnění, když bylo doloženo toliko porušení Listiny základních práv a svobod včetně porušení práva na život a zákaz mučení. Z doložené zvůle soudkyně Otrubové z OS Prostějov z roku 2012, která v dané doložené ústavní stížnosti jednala v rozporu s rozsudkem NS, leč toto usnesení nebylo meritem řízení, pak bylo dne 14. 4. 2016 pod č. j. II. ÚS 3196/15 zkonstruováno účelové tvrzení vyznívající tak, že snad stěžovatel nepodal ústavní stížnost ve včasné lhůtě.

Pokud má být Soud zárukou ústavnosti, není zákonné tolik let ignorovat porušování principiálních základních práv a svobod garantovaných Listinou jako je právo na život a zákaz mučení.

Dušan Dvořák, MMCA a Mgr. Radomíra Dvořáková
Is. Pavel Andrle, advokát