Žádost o informace dle zákona o informacích ústavnímu soudu a policii k návrhu na odnětí ceny Františka Palackého předsedovi ústavního soudu, stížnost na pracovníky ústavního soudu spojená s návrhem na kárný podnět

Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, adresa pro poštovní doručení Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6 a Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, adresa pro poštovní doručení Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc

Předseda ústavního soudu

Policie ČR
Trestní podnět TČ zločinu nebo naopak pomluvy


Věc: žádost o informace dle zákona o informacích k návrhu na odnětí ceny Františka Palackého předsedovi ústavního soudu, stížnost na pracovníky ústavního soudu spojená s návrhem na kárný podnět

Vážený pane předsedo

1)    Přestože zákon o ústavním soudu uvádí, že o návrhu na kárný podnět a podání kárného návrhu na ústavní soudce rozhoduje toliko předseda ÚS a pro odnětí ceny Františka Palackého, kterou jste letos od Univerzity Palackého na návrh rektora obdržel, je tato věc zcela zásadní, o návrzích na kárné řízení za podvody soudců ÚS vůči členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) od cca 100 občanů a 3 nevládních organizací rozhodovaly v roce 2016 jiné osoby, než předseda. Je totiž teoreticky možné, byť se to nejeví býti pravděpodobným, že to není předseda ústavního soudu, kdo kryje zločince a podvodníky v talárech, kteří způsobili smrt, zabití, umučení a těžká ublížení na zdraví, k jejichž ochraně si organizovaná zločinecká skupina u nejvyššího státního zastupitelství, ministerstva spravedlnosti nejvyššího a ústavního soudu nejen vymyslela, že konopí je prekurzor a o možnosti mrzačit spoluobčany rozhoduje toliko členský stát EU, ale také zakázala vyšetřit spáchané zločiny doložené již v roce 2011 soudním znalcem, jak bylo opakovaně doloženo a v rozhodnutích justice o tom nenajdete v odůvodněních ani slovo stejně jako nenajdete žádné odůvodnění k netrestnosti skutku dle §§ 28 a 31 odst. 1 trestního zákoníku atd.  
2)    U ústavního soudu jsou těmito podezřelými spolupachateli zločinů soudci těchto níže uvedených senátů, které žádá Dušan Dvořák – viz příloha 1 – v následné ústavní stížnosti na další prekurzorové usnesení NS vyloučit, neb je absurdní, aby o stížnosti na popřední základních práv o svobod rozhodovali zločinci a podvodníci v talárech. Konkrétně jde o tyto kreatury právního státu na ústavním soudu účastné v těchto senátech: č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16
3)    O kárných podnětech rozhodovali generální sekretář  (např. SPR ÚS č.j. 3/16, 294/16, nebo např. 530/16) a poradce o správní agendu (např. např. SPR ÚS č.j. 3/16, 92/16 nebo 155/16)

Sdělte proto v souladu se zákonem o informacích nejlépe do 9. 9. 2016, kdy začíná v Olomouci na UP sraz absolventů a my budeme rektora UP Olomouc s dalšími absolventy a nevládními organizacemi žádat o odnětí ceny Františka Palackého člověku, který kryje případně zločiny a nejvyšší formu justiční korupce. Chceme však mít 100% jistotu, že jste či nejste rovněž spolupachatel zločinu. Dnes nám pan rektor napsal, že zapomněl uvést pravidla odnětí ceny, takže očekáváme, že predchozí a tato komunikace bude dostatečným argumentem. Důkazy o zločinech byly doloženy opakovaně a není třeba tvrdit, že někdo neumí česky.


I.              

Podáte, nebo nepodáte návrh na kárná řízení na soudce prekurzorových senátů č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16? Přestože jsou jejich zločiny nepromlčitelné, je –li ze zákona o ústavním soudu možné pouze určité období na podání kárného podnětu od rozhodnutí soudce, pak navrhněte pouze tyto soudce a ostatní podezřelé spolupachatele zločinu řešte dle vašich právních možností a toto nám sdělte.

II.

Vysvětlete, jak mohou být ústavní soudci ve stejném složení Fiala jako předseda, Suchánek jako zpravodaj a Filip jako třetí člen senátu soudci jak II., tak III. senátu, jako se stalo v posledních dvou ústavních stížnostech Dušana Dvořáka a Radomíry Dvořákové rozhodnutých opětovně bez odůvodnění a odmítnuté s odkazem, že konopí je prekurzor, v dubnu a květnu 2016, viz II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16. Nedošlo k popření práva na zákonného soudce kromě zapření tohoto práva na přístup k Soudnímu dvoru sdělením, že konopí je prekurzor, také tímto úkonem – tzn. nezákonnými manipulacemi se senáty a soudci, kteří věc projednají?Je vám známo, že v zákoně o prekurzorech konopí absentuje, vylučuje to judkatura a ani nařízení o prekurzorech nejde transponovat do zákona, což rovněž vylučují úmluvy a judikatura? Je vám známo, že zákon o léčivech a návykových látkách jsou důkazně a doložitelně technickými předpisy jejichž novelizace je ověřitelná ve věřejné databázi TRIS, když výše uvedení uvedení podvodníci tvrdí (aby věc nepředali Soudnímu dvoru), že ne, a to přes stanoviska relevantních úřadů, že jsou a novelizace podléhající notifikaci a nejde o žádný právní názor, ale fakt?


III.

Vysvětlete, jak může generální sekretář vydat rozhodnutí dne 18. 7. 2016 vůči cca 100 občanům žádajícím informace k výše uvedené justiční korupci a kartelu podávajících podnět na kárné řízení se soudci výše uvedených senátů pod jedním číslem jednacím č.j. SPR ÚS 92/16, když pod stejným číslem jednacím SPR ÚS 92/16, vydal rozhodnutí poradce pro správní agendu dne 31.3.2016 v jiné věci jednomu konkrétnímu občanu spolupracujícímu na výzkumu a žádající jako cca 150 dalších občanů naléhavé, veřejné a meritorní projednání stížností II. ÚS 3196/15 a III. ÚS 396/16, k čemuž še výše uvedení podvodníci v talátrech vůbec nevyjádřili.


Děkujeme

Dne 29. 8. 2016

Jménem výše uvedených nevládních organizací ve spolupráci s Ateliér ALF, z.s. a Art Language Factory, z.s  žádost podávají předsedové správních rad Konopí je lék,z.s. a Cannabis is The Cure, z.s. Miloslav Tetour, MCA a Dušan Dvořák, MMCA

Supervize
Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s.

Na vědomí
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci
Klub absolventů Univerzity Palackého a Žurnál
Prekurzorová ČT a Rada ČT
Předseda nejvyššího prekurzorového soudu
Nejvyšší státní prekurzorový zástupce
Ministr prekurzorové spravedlnosti
Ministr prekurzorového vnitra
Hanácká prekurzorová media
Pachatelé zločinu a partneři


PřílohaDatum: 29. srpna 2016 2:17

Předmět: Žádost o informace ústavnímu soudu o vyloučení soudců, kteří jsou spolupachatelé zločinu


Je zákonné podat advokátem na tyto níže uvedené soudce patřící před kárný senát návrh na vyloučení ještě před vlastním řízením o ústavní stížnosti, nebo to mohu navrhovat až v rámci ústavní stížnosti?


Kontext žádosti, aby snad nešlo o pomluvu některých ústavních soudců, ne všichni kryjí zločiny

Za mne a za další dva členy výzkumu podali advokáti 7 meritorně totožných ústavních stížností, ve kterých bylo doloženo na důkazech porušení článků 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech, totiž, že soudci a státní zástupci zakazují vyšetřit spáchané zločiny doložené již  v roce 2011 soudním znalcem a k ochraně této justičně exekutivní krutosti si dokonce níže uvedení soudci vymysleli, že konopí je prekurzor a nic se nemusí hlásit do EU k výrobě konopných léčiv což je lež jako věž a dělali to vědomě.
 Hlavouni s razítky pak tento doložitelný kartel kryjí a myslí si, že se nebudou muset zodpovídat za spáchané zločiny.

  Sdělte tedy informaci, je v souladu se zákony a judikaturou, abych ještě před podáním další meritorně totožné ústavní stížnosti na další naprosto tragikomické usnesení NS č. 6 Tdo 323/2016 ve věci předložení sporu k Soudnímu dvoru požádal v zastoupení advokáta Ústavní soud o vyloučení těchto XY níže na plakátku uvedených talárových podvodníků a ochránců zločinu z šetření mé další ústavní stížnosti.


Pokud soudce vědomě lže, aby kryl zločin, jde o největší možnou formu justiční korupce. Toho se níže uvedení vědomě dopustili a vypouštěli z pusy jeden faul za druhým. Nejde o žádný právní názor, zabití a zmrzačení je to, co viděli níže uvedení členové organizované zločinecké skupiny na důkazech a zapřeli elementární lidskost, natož mezinárodní právo, ústavnost, zákony a judikaturu.
Níže uvedení spolupachatelé zločinu a  těch, co je kryjí,  přikládám na uvedeném návrhu na plakát pro grafické zpracování, kde právě zpracováváte kalkulaci, na České poště si teď také přivydělávají
Advokáta jsem ještě neurčil a lhůta běží -  k osmě opětovné lži o prekurzoru namísto konopí ústavními soudci?

Dne 28. 9. 2016 

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962,
trvale Konopí je lék, z.s., Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

Příloha