Státem vědomě organizovaný zločin

Literatura k diskusi:

-      Rozsudek Soudního dvora Josemans (body 36 -38) ve věci legality cannabisterapie a výzkumu dle práva OSN, Evropy a EU.


-      Judikatura ve věci legality cannabisterapie a výzkumu a znění trestního zákona do 1.1.2010 (Sbírka soudních stanovisek 9/2008, Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 3 Tdo 52/2008)


-      Rozsudek Soudního dvora Kokopelli versus Graines Baumaux SAS


-      Rozsudky Soudního dvora k porušení notifikace dle 98/34/ES: C -194/ 94 a C-390/99 (civilní),  C‑267/03 a C-20/05 (trestní) a rozsudky Soudního dvora k porušení čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování EU: C- 34/73 Variola, C- 224/01 Köbler, C-283/81 CILFIT, C-606/10 ANAFE a stanovisko generálního advokáta ve spojených věcech C-400/13 a C-408/13 Sanders, viz http://curia.europa.eu/

-      Znění zákona o návykových látkách ve věci konopí v ustanoveních §§ 2, 5, 8, 15, 24 a 29 v době od 1. 7. 2004 – 1. 4. 2013 a do a od 1. 1. 2014

-      Znění trestního zákoníku od 1. 1. 2010 v ustanovení §§ 28 a 31, odst. 1
Na nejméně stý podnět od občanů k podání návrhu na zahájení kárných řízení se soudci ÚS - nyní od nevládních organizací Cannabis is The Cure, z.s. a Konopí je lék,z.s. (text najdete ZDE) - odpověděl předseda Ústavního soudu ČR následovným arogantně cynickým prohlášením, jako by snad neuměl česky a byl zcela mentálně nezpůsobilým nositelem Ceny Františka Palackého (8.6.2016) 

Důkaz další arogance veřejné moci – mají schizofrenii nebo jsou mentálně nezpůsobilí? – najdete v odpovědi na tyto žádosti o informace:  

Rozhodnutí Ústavního soudu ČR na žádost o informace ze dne 7. 9. 2016 SPR ÚS 312/16

Vážený pane Tetoure,

v reakci na žádost o informace, kterou jste podal jako statutární orgán spolku Konopí je lék, Vám sděluji následující odpovědi na Vámi položené otázky s tím, že v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. reaguji pouze na ty části otázek, které se týkají působnosti Ústavního soudu.

1.      Ústavní soud se v řízeních o ústavních stížnostech nezabývá posuzováním trestnosti určitého jednání, ale tím, zda předchozími rozhodnutími orgánů činných v trestním řízení nedošlo k porušení ústavně zaručených základních práv a svobod. Ust. § 43 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, pak v případě odmítnutí ústavní stížnosti, včetně odmítnutí pro zjevnou neopodstatněnost, umožňuje odůvodňovat toliko uvedením důvodu, pro který byla ústavní stížnost odmítnuta, a to bez jakékoliv další argumentace.

2.      Ústavní soud se, striktně vzato, nezabývá trestností, jak jsem již uvedl. Jinak platí, co uvedeno pod bodem 1.

3.      Nejsem si vědom ustanovení právního řádu, které by umožňovalo soudci (Ústavního soudu) lhát.

4. a 5. Kárné řízení se soudcem Ústavního soudu je upraveno v § 132 – 144 zákona o Ústavním soudu. Rozhodnutí o zahájení kárného řízení vydává předseda Ústavního soudu, a to v případě, že shledá zákonné důvody pro jeho zahájení. Zákon o Ústavním soudu neupravuje jakoukoliv fázi před tímto okamžikem, takže na dopisy občanů je nahlíženo jako na podněty, na které by striktně vzato nemuselo být předsedou reagováno vůbec. Nicméně s ohledem na principy tzv. dobré správy na takové podněty předseda Ústavního soudu vždy reaguje i se stručným uvedením důvodů, proč rozhodnutí o zahájení kárného řízení nepřijme a kárné řízení nezahájí. S ohledem na to, že jsem z pověření pana předsedy na podněty, které Vás motivovaly k sepsání této žádosti, odpovídal já, domnívám se, že důvody, které pana předsedu vedly k nezahájení kárného řízení, obsahovaly. 

S pozdravem
Ivo Pospíšil           

JUDr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
generální sekretář Ústavního soudu
Ústavní soud
Joštova 8, Brno

Žádost o informace 

Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

ÚS a NS, MSp a NSZ ČR

Věc: žádost o informace statutárním zástupcům výše uvedených orgánů veřejné moci, kteří na níže uvedené soudce a participující státní zástupce odmítají bez odůvodnění podat kárný/trestní podnět a řešit vážné porušení zákona, přestože je doloženo na důkazech, že tím kryjí závažné zločiny doložené poškozenými rodinami, lékaři i soudním znalcem v oboru soudního lékařství.

Žádáme vydat tyto informace
1.   Sdělte, na základě jakých konkrétních ustanovení jakého zákona mohou soudci obecních a odvolacích soudů a především níže označených senátů dovolacího a ústavního soudu v rozhodnutí neuvést vůbec žádné odůvodnění k spáchaným zločinům žádaným od roku 2009 prošetřit, když je doloženo, že všechny stupně státních zastupitelství toto zakazují policii vyšetřit a bez odůvodnění označují trestní podněty za nedůvodné, stejně tak ministři spravedlnosti při podaných stížnostech pro porušení zákona a kárných podnětech. 

2.   Sdělte, na základě jakých konkrétních ustanovení jakého zákona mohou soudci a žalobci v rozhodnutí neuvést vůbec žádné odůvodnění k vytýkané netrestnosti skutku dle §§ 28 a 31. odst. 1 trestného zákoníku – viz poučení pro Polici ČR v příloze. Navíc při doloženém naprosto nezákonném postupu při určení vzorku k měření obsahu THC v konopí, kdy NS nakonec uvede, že policie vychází z unijní normy a neuvede ani, zda police vychází doleva nebo rovně či doprava…. (v pochybnostech vždy ve prospěch obviněného?). Pokud však víte, jak JINAK věc uskutečnit, toto uveďte. 

 3.   Sdělte, na základě jakých konkrétních ustanovení jakého zákona mohou žalobci a soudci v rozhodnutích zcela vědomě lhát, aby v rozporu s úmluvami a zákonem a judikaturou nepředali předběžné otázky Soudnímu dvoru, konkrétně, že konopí je prekurzor, že nařízení o prekurzorech bylo implementováno do zákona o návykových látkách a že daný zákon není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku. Pokud se domníváte, že jsou daní zástupci veřejné moci právně nezpůsobilí, toto sdělte. 

 4.   Sdělte, na základě jakých konkrétních ustanovení jakého zákona mohou statutární zástupci výše uvedených orgánů justice a exekutivy neuvést vůbec žádné odůvodnění, když odmítají podat kárný/trestní podnět na níže uvedené soudce a participující státní zástupce. 

 5.   Sdělte, zda na základě jakého práva (správní, trestní, jiné) se se soudci a státními zástupci vede kárné řízení a které předpisy a ustanovení to upravují. 

U ústavního a nejvyššího a soudu jde o „soudce“ (a participující „státní zástupce“ NSZ) těchto senátů:
Nejvyšší soud: senáty 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016
Ústavní soud: senáty II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16

Děkujeme za váš zájem

6. 9. 2016                                Miloslav Tetour, MCA, předseda

Příloha:
Výňatek z reakce vedoucího výzkumu na výzvu ředitelství policie Olomouckého kraje na doplnění níže uvedených otázek dle zákona č. 106/1999 Sb ke konfiskaci konopí v Ospělově v roce 2016 ze dne 2. září 2016 č.j. KRPM -113133-2/ČJ-2016-1400PI 

Ptáte se mne, abych doplnil žádost o informace na níže uvedené otázky: 

1) Lze v souladu s § 28 TZ JINAK ochránit svůj život a zdraví, když  ne pěstováním a zpracováním konopí, lze snad jinak realizovat výzkum a ctít náboženskou svobodu?
2) Lze snad v souladu s § 31 ODST. 1 TZ JINAK garantovat celospolečenský prospěch?
3) Lze snad donekonečna lhát jako školáčci, že konopí je prekurzor, abyste nešli za ty zločiny do vězení? Copak si neumíte přečíst, co vám již v roce 2011 napsal také soudní znalec, že tím mrzačíte a zabíjíte lidi a Olgu Novotnou a nejen ji jste doložitelně zabili? Vám nedochází, že pácháte zločin a můžete skončit ve vězení?

Doplnění:
1)    Pokud vám lékař předepíše konopí a vy nemáte desítky tisíc Kč/měsíčně na konopí v lékárně, lze jinak než v krajní nouzi pěstováním a zpracováním konopí ochránit své zdraví a život a další ústavně garantovaná práva?

2)    Pokud lze získat pouze licenci na pěstování konopí dle nenotifikovaného § 24 ZoNL nenotifikovaným předpisem č. 50/2013 Sb., ale licenci na zpracování konopí na léčivo dle nenotifikovaného § 15, písm e) nikdo nevydává, lze jinak než přípustným rizikem realizovat výzkum cannabisterapie a léčivých genetik konopí? 

3)    Pokud v Příloze 2 uvedení justiční mafiáni vědomě v rozhodnutí lžou, že konopí je prekurzor, což odporuje zákonu a judikatuře, že nařízení o prekurzorech bylo implementováno do ZoNL, což odporuje úmluvám a judikatuře, že ZoNL není technický předpis k výrobě konopí jako léku dle Směrnice, což odporuje úmluvám a veřejné databázi TRIS, aby ochránili prostějovské státní zástupce a soudce před vězením za spáchané zločiny doložené soudním znalcem (apoptóza buněk rakoviny kanabinoidy doložena 1994) a paní Olga Novotná v procesu 2 T 104/2010 u OS Prostějov st. zástupci a soudkyni doložila lékařskou zprávu o mizejících nádorech a st. zástupci opětovně konfiskovali a konfiskovali a zakazovali spáchané zločiny vyšetřit, lze se domnívat, že na policii neumíte česky a nevíte, co je vaše zákonná povinnost? Na straně organizované zločinecké skupiny OSZ a OS Prostějov je doložen zločin, na mé straně prospěch, copak nemáte mentální způsobilost to posoudit a musíte se tou bandou zločinců nechat zneužívat? Copak nevíte, že v Norimberském procesu byli odsouzeni nejen organizátoři zločinu, ale také jeho vykonavatelé, kteří se vymlouvali, že jen poslouchali rozkazy?