Vážení pánové předsedové Ústavního a Nejvyššího soudu ČR (kárný podnět pastorů Konopné církve)

Nejvyšší soud je jediným soudem, který dle článku 267 Smlouvy o fungování EU předkládá předběžné otázky Soudnímu dvoru. Pokud tak neučiní a jedná-li se současně o svévoli, kdy rozhodnutí neodůvodní, nebo odůvodní naprosto vědomě nepravdivě, opravným prostředkem k porušení základního práva na zákonného soudce, spravedlivý proces a trestu toliko na základě zákona je jedině Ústavní soud ČR. Viz nález sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. listopadu 2011.


Předkládáme Vám k posouzení podnět k podání návrhu na zahájení kárných/trestních řízení se soudci nejvyššího a ústavního soudu, kteří zcela vědomě porušili zákony. V příloze jsou označeny senáty, které předmětné zákony porušily, stejně tak „desatero“ porušení zákonů.  Přes respekt nezávislosti soudce jako pilíře demokracie, vědomé brutální porušení základního práva a svobod nelze přehlížet.
 

Podle nálezů Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94, a ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97 je soud povinen náležitě odůvodnit své rozhodnutí.  Dle nálezu Ústavního soudu ze dne ze dne 30.5.2006 č.j. Pl. ÚS 18/06, citujme: „Právní názor soudce Ústavního soudu vyslovený při projednávání a rozhodování v obdobné věci .....  nemůže být důvodem o nepodjatosti soudce pro poměr  věci….. samozřejmě za předpokladu, že tak činí způsobem a formou nesnižující důvěru v soudnictví a důstojnost soudcovské funkce. “


Rozhodnutími v příloze uvedenými došlo ke snížení důvěry v soudní moc a důstojnosti soudcovské funkce, neboť soudci vědomě uváděli nepravdivé skutečnosti, a došlo také k rozhodnutím bez jakéhokoliv odůvodnění k obhajobou namítaným závažným skutečnostem, viz příloha. 


Děkujeme, že doložíte, zda je či není snížena důvěru v soudnictví a důstojnost soudcovské funkce vědomě nepravdivými tvrzeními předmětných senátů, že konopí je prekurzor podobné bludy, nebo že soudce může participovat na organizovaném zločinu, jako předmětní soudci


S pozdravem In Nomine Cannabis Vám pevné zdraví přejí pastoři Konopné církveSlavomil Boudný                                František Slavík                                 Josef Pospíšil

Korespondenční adresa

Konopná církev, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

V Praze dne 22. 9. 2016


(Pozn: Konopná církev je v registračním řízení u MK ČR)

Porušení zákonů a úmluv Nejvyšším a Ústavním soudem ČR v řízeních se členy výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Dušanem a Radomírou Dvořákovými, zakladateli odborné společnosti Konopí je lék, z.s. a Miloslavem Tetourem, dnešním předsedou Konopí je lék, z.s.Nejvyšší soud: 8 Tdo 1231 /2011 (6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016)


Ústavní soud: II. ÚS 664/12 (IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, I. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16)


Důkazy ze spisů


 1.   Předběžné otázky Soudnímu dvoru údajně není možné položit. Citujme první odmítavé (zjevná nedůvodnost) a dále vždy jen odkazované usnesení č.j. II. ÚS 664/12 v ústavní stížnosti na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27.10.2011 č.j. 8 Tdo 1231/2011 (pokuta za dovolání 10.tisíc Kč): „..... Dovolací soud dále také podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s PREKURZORY a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát….“. Nepředložení předběžné otázky vylučují nálezy Ústavního soudu ČR sp. zn. II ÚS 1009/08 ze dne 08. 01. 2009 ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2010


2.  Konopí je údajně prekurzor, čili chemická látka k výrobě chemických drog, když toto vylučuje zákon o prekurzorech drog č. 272/2013 Sb., kde konopí není uvedeno, doložený posudek znaleckého ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a vyjádření ministerstva zdravotnictví (ze dne 14.3.2016 v rozhodnutí č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA) a judikatura ze dne 21.06.2006 č.j. 3 Tdo 687/2006 a ze dne 30. 1. 2008 č. j. 3 Tdo 52/2008 


3.  Nařízení ES o prekurzorech č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 bylo údajně implementováno do zákona o návykových látkách, když nařízení ES implementovat nelze a vylučuje to doložené stanovisko ministerstva zdravotnictví ze dne 14.3.2016 č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA) a judikatura č. j. Pl. ÚS 50/04 ze dne 8. 3. 2006


4. Zákon o návykových látkách a zákon o léčivech údajně nejsou  technické předpisy k výrobě konopí jako léku  dle Směrnice 98/34/ES, když toto vylučují důkazy (databáze TRIS) a notifikace novely zákona o návykových látkách prvně notifikovaným zákonem č. 273/2013 Sb. uvedená ve veřejné databázi TRIS pod č. 2012/329/CZ


5. Lze údajně pěstovat a zpracovávat pouze EU registrované odrůdy konopí (cca 50 odrůd, limit ve vrcholících je do 0,2% THC), když toto vylučuje rozsudek Soudního dvora C 59/11 (Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS), článek 34 Smlouvy o fungování EU (monopoly, kartely) a §§ 2, 24 a 29 zákona o návykových látkách (limit do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny konopí včetně vrcholíků při pěstování do 100 m2). 


6. Cannabisterapie a výzkum je údajně trestný čin, když toto vylučuje rozsudek Soudního dvora C‑137/09 (Josemans, body 36 – 38) a judikatura NS ze dne 30. 1. 2008 č. j. 3 Tdo 52/2008.  


7. Policie údajně měří obsah THC v konopí v souladu se zákonem a - citujme opakované nepřezkoumatelné odůvodnění Nejvyššího soudu - "vychází z normy EU" (metodika uvedena v příloze č. 1 Nařízení ES č. 1122/2009), když to vylučovaly důkazy a bylo ve znaleckých posudcích doloženo, že policie postupuje v hrubém rozporu s unijní normou a měří obsah THC v konopí v každém kraji jinak a vždy měří obsah THC z naprosto neidentifikovatelného vzorku a rozdíly tak mohou být až stonásobné a dále bylo doloženo rozhodnutím předsedy NS ze dne ze dne  21. 4. 2016 č. j. Zin 38/2016, že judikatura tuto věc nikdy neposuzovala. Dále bylo na doloženo, že také u EU uznaných odrůd naměřila policie nad limit THC. Takové jednání je popření presumpce neviny a zásady in dubio pro reo. 


8.  Při zpracování a pěstování konopí do 100 m2 je údajně potřeba mít povolení, když toto od 1. 7. 2004 vylučuje § 29 zákona o návykových látkách (pěstování konopí se toliko oznamuje Celní správě při ploše nad 100m2) a do přijetí nenotifikovaného zákona č. 50/2013 Sb. konopí do lékáren dne 1. 4. 2013 bylo v souladu s § 5 odst. 5 zákona o návykových látkách možno bez jakéhokoliv omezení (vyjma §§ 15 a 24) zpracovávat konopí k účelům pokusnickým bez jakéhokoliv povolení.


9. Při zpracování a pěstování konopí s limitem nad 0,3% THC k výrobě konopných léčiv je údajně potřeba mít povolení - licenci, když toto povolení – licenci (dle § 15 písmeno e) zákona o návykových látkách -zpracování) MZ ČR a SUKL nevydává a konopí z dovozu (do roku 2015) nebo v lékárně je v limitu vyhlášky č. 236/2015 Sb. za cca 50 tisíc korun měsíčně, což je většině občanů nedostupné!


Kardinální porušení práva OSN, Evropy a Společenství v předmětných řízeních


10.  Justice a exekutiva údajně nemusí vůbec odůvodnit a vyjadřovat se k netrestnosti skutku pěstování, zpracování a distribuce konopných léčiv dle §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku, a spáchaným zločinům doloženým soudním znalcem, lékaři a poškozenými, stejně tak se údajně nemusí vůbec vyjadřovat k zákazu šetřit doložené zločiny na občanech a řešit záhadné (až 90%) úbytky zkonfiskovaného majetku, což vylučuje judikatura, např. rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2015 č. j. I. ÚS 1565/14 a ze dne 9.8.2016 č.j. III.ÚS 3570/15Důkazy organizovaného zločinu

Předseda Nejvyššího soudu k měření THC v konopí: http://cannabis-dukazy.blogspot.com/

Vyjádření znaleckého ústavu k prekurzorům: http://univerzita-palackeho.blogspot.com/

Ministerstvo zdravotnictví k notifikaci: http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/

Vyjádření znaleckého ústavu k falšování posudků: http://bolsevici.blogspot.com/

Znalecká vyjádření k spáchaným zločinům: http://soudniznalec.blogspot.com/
Jak Ústavní soud uvedl v bodě 22 nálezu sp. zn. II. ÚS 1009/08 ze dne 8. ledna 2009, za výkon svévole považuje i takové jednání soudu poslední instance aplikujícího normy komunitárního práva (tj. dnes unijního práva), který si zcela opomene položit otázku, zda by neměl vznést předběžnou otázku k Soudnímu dvoru, přičemž její opomenutí řádně neodůvodní včetně posouzení výjimek, které vypracoval ve své judikatuře Soudní dvůr. Jinými slovy jde o případ, kdy soud nebere vůbec v potaz pro něj závaznou existenci kogentní úpravy obsažené v čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie. Ústavní soud se dále odvolal na vymezení svévole v judikatuře německého Spolkového ústavního soudu: "Jde o svévoli, jestliže: (1) Došlo k zásadnímu porušení povinnosti předložit předběžnou otázku. O zásadním porušení se dá mluvit v okamžiku, kdy rozhodující soud posledního stupně měl sám pochybnosti ohledně správného výkladu komunitárního práva, přesto se však neobrátil na ESD (pozn.: dříve Evropský soudní dvůr, dnes Soudní dvůr Evropské unie), (2) Rozhodující soud se úmyslně odchýlil od ustáleného výkladu dané otázky ESD, ale přesto nezahájil řízení o předběžné otázce a (3) Neexistovala (nebo zatím neexistuje) ustálená judikatura ESD k dané otázce nebo tato judikatura nepokrývá celou problematiku. Neexistenci ustálené judikatury Spolkový ústavní soud dovozuje ze skutečnosti, že danou otázku lze vyložit odlišně, nežli tak učinil soud aplikující komunitární právo v daném případě" (Bobek, M.: Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES. Praha, C.H. Beck, 2004, s. 49).


V nálezu sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. listopadu 2011 Ústavní soud dále odkázal na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (dále jen "ESLP") ve věci Ullens de Schooten a Rezabek proti Belgii ze dne 20. září 2011, č. 3989/07 a 38353/07, v němž ESLP vyvodil, že čl. 6 odst. 1 Úmluvy ukládá vnitrostátním soudům povinnost odůvodnit z pohledu aplikovaného práva svá rozhodnutí, kterými odmítá předložit předběžnou otázku. Funkce ESLP pak spočívá v zajištění toho, aby před ním zpochybňované rozhodnutí o odmítnutí bylo náležitě odůvodněné s ohledem na výjimky stanovené judikaturou Soudního dvora. 

Me sme me, Hanáci!